Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 950
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
150.24 PLN Cena Profit24: 150,24 zł
Cena katalogowa: 169,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 9,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 13,95 zł

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki.

Wyróżnikiem tej publikacji jest:

 1. najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych- omówienie aż 45 różnych zagadnień, które zawierają aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminóworaz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny (z czego 31 to dodatkowe dokumenty, których nie było w wydaniu z 2017 r., a pozostałe to są dokumenty zaktualizowane na obecny stan prawny)'
 2. komentarze i wyjaśnienia do większości wzorów - komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki,
 3. kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce,
 4. najbardziej aktualny wzór dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.

Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.

Obowiązująca w 2018 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Poniżej wspomniane zmiany:

 • Powodują konieczność zmian w statutach gmin, powiatów, województw.  W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).  Wprowadza ona obowiązek wprowadzenia od nowej kadencji organów JST  wielu  zmian w obowiązujących  statutach gmin, powiatów i województwa. Zmiany te są spowodowane m.in. wprowadzeniem przez tą ustawę obowiązku powołania w każdej jednostce samorządu terytorialnego komisji skarg, wniosków i petycji, której zasady i tryb działania musi uwzględniać statut jst, jak również   przyjęciem szeregu rozwiązań prawnych w zakresie różnych instytucji i procedur prawnych ujmowanych często przez samorządy w swoich statutach jako kwestie związane z ustrojem danej jednostki. Należą do nich przykładowo: zasady tworzenia klubu radnych, zasady i tryb składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz zasady składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • Wymagają dokonania zmian w dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.  W dniu 25.5.2018 r. weszło w życie RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Przyjęte w ww. regulacjach rozwiązania i procedury wymagają  dokonania wielu  zmian w już istniejących dokumentach (np. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgoda na przetwarzania danych osobowych, umowa powierzenia danych osobowych, polityka bezpieczeństwa informacji), jak również wprowadzają obowiązek zastosowania  nowych dokumentów (akt  o wyznaczeniu inspektora ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, klauzula informacyjna z art 13 RODO, klauzula informacyjna z art 14 RODO itd.).
 • Wprowadzają mechanizm podzielonej płatności. W związku z tym można wprowadzić w jednostce „Instrukcje w zakresie mechanizmu podzielonej płatności". W dniu 1.7.2018 r. wejdzie w życie ustawa z 15.12.2017 r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62). Ustawa ta wprowadza mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na konto VAT).
 • Powodują konieczność aktualizacji polityki rachunkowości. W dniu 1.1.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911). Natomiast od 1.1.2018 r. obowiązuje ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), która wprowadziła zmiany w zakresie granicy kwotowej poniżej której możliwe jest jednorazowe umorzenie środków trwałych  (z 3 500 zł na 10 000 zł), co powoduje konieczność zmian w polityce rachunkowości. Ponadto od 13.1.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109).  Od 1.10.2018 r. wchodzi w życie ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 398), a na stronach RCL można śledzić postępy prac nad dużą nowelizacją ustawy o rachunkowości - chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
 • Wprowadzają nowy  element sprawozdania finansowego „Dodatkowe objaśnienia", który należy sporządzić za 2018 r. do 31.3.2019 r. W związku z charakterem „Dodatkowych wyjaśnień" i szerokim zakresem wymaganych do zaprezentowania danych, uzasadnione jest wprowadzenie w  jednostce „Instrukcji  w zakresie przygotowania systemu rachunkowości dla celów sporządzania dodatkowych objaśnień". Ten nowy obowiązek wynika z  powołanego już wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r.
 • Powodują konieczność zmian w regulaminach wynagradzania nauczycieli. W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Ustawa ta wprowadza (w rozdziale 3) również zmiany w zakresie zasad aktualizacji dotacji, z uwagi na duży stopień złożoności czynności aktualizacyjnych - warto w tym zakresie wydać „Instrukcję aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla jednostek oświatowych dotowanych z budżetu JST".
 • Od 1.1.2018 r. w sprawach podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych a także w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzianych w ustawie o rachunkowości zaczęła obowiązywać nowa KŚT, wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864). Do wdrożenia zmian będą pomocne dwa  nowe dokumenty: „Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych" oraz „Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków trwałych". Na tą pierwszą instrukcję mają też wpływ zmiany w zakresie niskocenności wprowadzone przez nowelizację ustaw podatkowych  Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

Książka zawiera wiele nowych (w stosunku do poprzedniego wydania) wzorów, które dotyczą wciąż aktualnych dla JSFP problemów, np.:

 1. Instrukcja odliczania VAT z zastosowaniem prewspółczynnika.
 2. Instrukcja odliczania VAT z zastosowaniem współczynnika.
 3. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta.
 4. Regulamin audytu wewnętrznego.
 5. Instrukcja realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłata jest stosunkowo nowym źródłem dochodów gminy, a różnice w stosunku do opłat i podatków lokalnych uzasadniają odrębne uregulowanie obowiązków pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych za prawidłowe wykonywanie dochodów z przedmiotowego tytułu.

Część instrukcji z poprzedniego wydania nie wymagała aktualizacji pod kątem zmian w przepisach, ale autorzy uzupełnili je o wyjaśnienia dotyczące bieżących problemów, np.:

 • Instrukcja inwentaryzacyjna - poruszono tu kwestię m.in. odpowiedzialności (w tym za inwentaryzację) w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych; terminu przeprowadzania inwentaryzacji (czyli w zakresie jakich składników majątkowych można przeprowadzać inwentaryzację 3 miesiące przed i 15 dni po ostatnim dniu roku obrotowego; w jaki sposób dokonywać inwentaryzacji dróg, chodników, wiaduktów, mostów.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in. jak:

 1. zaktualizować i poprawić już istniejącą w jednostce dokumentację (politykę) rachunkowości, 
 2. jak zapewnić rzetelne sporządzenie Dodatkowych wyjaśnień do bilansu, 
 3. zaprojektować obieg dowodów księgowych i zasady ich kontroli,
 4. ustalić procedury w zakresie gospodarowania mieniem,
 5. opisać system kontroli zarządczej w JSFP,
 6. udokumentować funkcjonujący w jednostce system zarządzania ryzykiem,
 7. prawidłowo określić reguły prowadzenia audytu wewnętrznego, 
 8. dostosować statut gminy do zmian obowiązujących od nowej kadencji, 
 9. określić zasady obiegu dokumentów między jednostką obsługującą (CUW) a jednostkami obsługiwanymi, 
 10. ustalić procedury zapewniające skuteczną realizację obowiązku dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym,
 11. opracować i wdrożyć stosowne regulaminy po nowelizacji prawa zamówień publicznych,
 12. dokonać aktualizacji kwoty dotacji dla jednostki oświatowej, 
 13. przeprowadzić i udokumentować nabór na wolne stanowiska w urzędzie JST,
 14. rozliczyć koszty podróży służbowej, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 15. określić procedury zapewniające zawieranie umów związanych z wykonywaniem zadań jednostki we właściwym trybie i z zachowaniem limitów zaciąganych zobowiązań, 
 16. zaprojektować procedury i zasady ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetu,
 17. wdrożyć w jednostce procedury, które mają na celu ochronę informacji, 
 18. dostosować unormowania dotyczące ochrony danych osobowych do nowych wymagań prawa UE,
 19. określić reguły przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów,
 20. ustalić zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych,
 21. kiedy i w jaki sposób podjąć czynności egzekucyjne w stosunku do zobowiązanego z tytułu należności publicznoprawnych,
 22. ustalić obowiązki jednostek podległych JST w ramach systemu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT,
 23. jak stosować przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT,
 24. jak rozliczyć podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika, 
 25. zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług uwzględniającą minimalną stawkę godzinową,
 26. prawidłowo ustalić dokumentację odnoszącą się do procesów pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania),
 27. udokumentować czynności powierzenia mienia pracownikowi, 
 28. ustalić zasady gospodarowania środkami pieniężnymi w kasie.

Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:

 • polityką rachunkowości,
 • kontrolą zarządczą,
 • zamówieniami publicznymi,
 • gospodarką kasową i magazynową,
 • gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi),
 • podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury - wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami, o których  wspominaliśmy powyżej.

Inni klienci kupili również:

Metodyka sporządzania umów gospodarczych
Cena Profit24: 145,51 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
Cena Profit24: 114,80 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Cena Profit24: 56,40 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Debudżetyzacja finansów państwa
Cena Profit24: 48,01 zł Cena katalogowa: 54,00 zł
Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/01
Cena Profit24: 23,32 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
Finanse i rachunkowość budżetowa
Cena Profit24: 27,48 zł Cena katalogowa: 38,00 zł
Finanse publiczne. aspekty teoretyczne i praktyczne
Cena Profit24: 48,70 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 81,30 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 114,80 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018
Cena Profit24: 97,73 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Cena Profit24: 63,01 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
Cena Profit24: 113,80 zł Cena katalogowa: 128,01 zł
Partnerstwo publiczno prywatne
Kopańska Agnieszka
Cena Profit24: 38,12 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Postępowanie administracyjne w Europie
Cena Profit24: 64,85 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa
Cena Profit24: 261,78 zł Cena katalogowa: 332,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 106,52 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 21,29 zł Cena katalogowa: 33,90 zł
Cena Profit24: 113,12 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena Profit24: 48,54 zł Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena Profit24: 21,29 zł Cena katalogowa: 33,90 zł
Cena Profit24: 21,29 zł Cena katalogowa: 33,90 zł
Cena Profit24: 13,25 zł Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena Profit24: 28,11 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena Profit24: 21,29 zł Cena katalogowa: 33,90 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 55,89 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena Profit24: 128,88 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 103,90 zł Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena Profit24: 128,88 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 105,12 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 141,95 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena Profit24: 111,58 zł Cena katalogowa: 129,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Niemiecki. Idiomy i reakcja B1-C1
Montero Jos Luis Bautista
Cena Profit24: 62,15 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Niemiecki. Idiomy i reakcja B1-C1
Montero Jos Luis Bautista
Cena Profit24: 62,15 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Angielski. Idiomy i czasowniki złożone B1-C1
Cena Profit24: 62,15 zł Cena katalogowa: 69,90 zł

Nowości działu ogólnego

O psie, który wrócił do domu
Cena Profit24: 25,33 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Nieodgadniona
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 26,54 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Becoming. Moja historia (oprawa miękka)
Cena Profit24: 30,74 zł Cena katalogowa: 44,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.