Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Legislatywa, egzekutywa, judykatywa.

Legislatywa, egzekutywa, judykatywa.

Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału.
Język: polski
Rok wydania: 2010
Wydanie: 1
ISBN: 9788371518829
Wydawnictwo: ELIPSA Dom wydawniczy
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 406
Miasto: Warszawa
33.83 PLN Cena Profit24: 33,83 zł
Cena katalogowa: 40,00 zł
Koszt dostawy:
Legislatywa, egzekutywa, judykatywa. Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału


Problemy będące przedmiotem zainteresowania w pracy mogą być - z założenia
- analizowane na trzech płaszczyznach:
1) doktrynalnej (ustrojowej),
2) normatywnej (dogmatycznej),
3) politycznej (praktyki ustrojowej).
W pracy koncentrowano się głównie na rozważaniach dotyczących płaszczyzny ustrojowej i na analizie praktyki politycznej, jaka miała miejsce w okresie obowiązywania Konstytucji RP, tj. od 17 października 1997 r. Egzegezy tekstów konstytucyjno-prawnych dokonywano w pracy jedynie w zupełnie niezbędnym zakresie, mając świadomość,że rozważane przez autora instytucje i mechanizmy służące równowadze władz zostały już poddane wnikliwej analizie dogmatycznoprawnej przez polskich znawców prawa konstytucyjnego.

Autor starał się w pracy odpowiedzieć szczególnie na następujące pytania:

- jakie jest ustrojowe uzasadnienie oraz znaczenie istnienia instytucji i mechanizmów służących równowadze władz?;
- jaką rangę mają konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału?;
- na ile rozwiązania normatywne dotyczące tych instytucji i mechanizmów są funkcjonalne wobec "stojących" przed nimi zadań równoważenia władz?;
- jak w praktyce ustrojowej funkcjonują konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz?;
- w jakim stopniu dzięki funkcjonowaniu tych instytucji i mechanizmów zapewniona jest równowaga władz w polskim systemie trójpodziału?
Jedynie sami Szanowni Czytelnicy są w stanie rozstrzygnąć - w jakim stopniu w pracy zostały udzielone odpowiedzi na te pytania.Spis treści:


Wstęp

Rozdział I. Zasada podziału władzy i równowagi władz w Konstytucji RP z 1997 r.
1.Normatywna regulacja zasady podziału władzy i równowagi władz oraz jej ustrojowe znaczenie
1.1. Konstytucyjne określenie zasady podziału władzy i równowagi władz
1.2. Znaczenie ustrojowe zasady podziału władzy i równowagi władz
2. Zasada podziału władzy
2.1. Cel i istota podziału władzy
2.2. Funkcjonalny podział władzy
2.3. Organizacyjny podział władzy
3. Zasada równowagi władz
3.1. Cel i istota równowagi władz
3.2. Współdziałanie władz i wzajemne powściąganie się władz jako konstytucyjne sposoby zapewniania ich równowagi
3.3. Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz
4. Konkluzje

Rozdział II. Instytucje i mechanizmy służące współdziałaniu władz przez wpływ legislatywy na "byt" lub kompetencje egzekutywy albo legislatywy

1.Uchwalanie ustaw regulujących zagadnienia ustrojowe organów władzy wykonawczej lub sądowniczej
1.1. Kompetencje parlamentu do uchwalania ustaw regulujących zagadnienia ustrojowe organów władzy wykonawczej lub sądowniczej
1.2. Ustawy regulujące zagadnienia ustrojowe organów władzy wykonawczej lub sądowniczej
2.Upoważnianie w ustawach organów władzy wykonawczej do wydawania aktów normatywnych
2.1. Wymogi konstytucyjne dotyczące udzielania ustawowych upoważnień organom władzy wykonawczej do wydawania aktów normatywnych
2.2. Praktyka wydawania przez organy władzy wykonawczej aktów normatywnych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach
3.Udział Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów
3.1. Przesłanki ustrojowe i konstytucyjne podstawy udziału Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów
3.2.Udział Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów w podstawowym wariancie tworzenia rządu
3.3. Wybór przez Sejm Rady Ministrów w pierwszym "rezerwowym" wariancie powoływania rządu
3.4. Udział Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów w drugim "rezerwowym" wariancie tworzenia rządu
4. Wybór przez Sejm składów osobowych trybunałów
4.1. Prawnoustrojowe aspekty kreacji przez Sejm składów osobowych trybunałów
4.2. Wybór przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego
4.3. Wybór przez Sejm zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu
5. Konkluzje

Rozdział III. Instytucje i mechanizmy służące współdziałaniu władz przez wpływ egzekutywy na realizację kompetencji legislatywy oraz na skład osobowy organów legislatywy
1.Inicjowanie parlamentarnego postępowania ustawodawczego przez organy władzy wykonawczej
1.1. Przesłanki ustrojowe i konstytucyjne podstawy prawa inicjatywy ustawodawczej organów władzy wykonawczej
1.2. Inicjowanie postępowań ustawodawczych przez Prezydenta
1.3. Inicjowanie postępowań ustawodawczych przez Radę Ministrów
2.Realizacja przez Prezydenta kompetencji kreacyjnych w stosunku do organów władzy sądowniczej
2.1. Znaczenie prawnoustrojowe wykonywania przez Prezydenta kompetencji kreacyjnych w stosunku do organów władzy sądowniczej
2.2. Powoływanie przez Prezydenta sędziów wszystkich sądów
2.3. Powoływanie przez Prezydenta na kierownicze stanowiska w naczelnych organach władzy sądowniczej
3. Konkluzje

Rozdział IV. Instytucje i mechanizmy służące współdziałaniu władz przez wpływ legislatywy na "byt" lub funkcjonowanie legislatywy albo egzekutywy
1.Weryfikacja przez Sąd Najwyższy ważności wyborów do Sejmu, do Senatu i na urząd Prezydenta
1.1. Prawnoustrojowe aspekty kompetencji Sądu Najwyższego do weryfikacji ważności wyborów
1.2. Praktyka weryfikacji przez Sąd Najwyższy ważności wyborów
2. Rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państw
2.1. Prawnoustrojowe aspekty kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygania sporów kompetencyjnych
2.2. Praktyka rozstrzygania sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny
3. Konkluzje

Rozdział V. Instytucje i mechanizmy służące powściąganiu egzekutywy przez legislatywę
1.Sejmowa kontrola działalności Rady Ministrów
1.1.Znaczenie ustrojowe i konstytucyjne podstawy kompetencji Sejmu do kontroli działalności Rady Ministrów
1.2. Problemy terminologiczne związane z sejmową kontrolą działalności Rady Ministrów
1.3. Rozpatrywanie przez Sejm i komisje sejmowe sprawozdań Rady Ministrów z wykonania ustaw budżetowych
1.4. Rozpatrywanie przez Sejm i komisje sejmowe istotnych zagadnień polityki rządu w ramach tzw. kontroli problemowych
1.5. Procedury interpelacji, zapytań i pytań poselskich
1.6. Działalność kontrolna sejmowych komisji śledczych
2.Odpowiedzialność parlamentarna Rady Ministrów i jej członków przed Sejmem
2.1. Przesłanki ustrojowe i konstytucyjne podstawy odpowiedzialności parlamentarnej rządu przed Sejmem
2.2. Formy egzekwowania przez Sejm odpowiedzialności parlamentarnej rządu i ich prawne konsekwencje
3. Zgoda Senatu na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego
3.1. Polskie rozwiązania konstytucyjne i ich ustrojowe znaczenie
3.2. Prezydenckie próby zarządzenia referendum ogólnokrajowego i stanowisko Senatu
4. Konkluzje

Rozdział VI. Instytucje i mechanizmy służące powściąganiu legislatywy przez egzekutywę
1. Odmowa Prezydenta podpisania ustawy uchwalonej przez parlament
1.1.Racje ustrojowe i konstytucyjne podstawy prawa Prezydenta do odmowy podpisania ustawy
1.2.Formy odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta
2. Skracanie przez Prezydenta kadencji parlamentu
2.1. Rozwiązania konstytucyjne dotyczące skracania przez Prezydenta kadencji Sejmu i ich ustrojowe znaczenie
2.2. Rzeczywistość ustrojowa skracania przez Prezydenta kadencji Sejmu
3. Konkluzje

Rozdział VII. Instytucje i mechanizmy służące powściąganiu legislatywy i egzekutywy przez legislatywę
1. Kontrola konstytucyjności prawa sprawowana przez Trybunat Konstytucyjny
1.1. Znaczenie ustrojowe i konstytucyjne podstawy kontroli konstytucyjności prawa
1.2. Zasadnicze rozstrzygnięcia normatywne dotyczące realizacji przez Trybunał Konstytucyjny funkcji kontroli konstytucyjności prawa
1.3.Kontrola konstytucyjności prawa w działalności Trybunału Konstytucyjnego i jej skuteczność
2.Orzekanie przez Trybunał Stanu o odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta lub członka Rady Ministrów
2.1. Znaczenie ustrojowe i konstytucyjne podstawy kompetencji Trybunału Stanu do orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej
2.2. Tryb pociągania Prezydenta i członków Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
2.3. Praktyka pociągania Prezydenta i członków Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunatem Stanu
3. Konkluzje

Zakończenie

Inni klienci kupili również:

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP Tom X
Cena Profit24: 25,22 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim
Pawlikowski Gwalbert Jan
Cena Profit24: 40,85 zł Cena katalogowa: 51,90 zł
Unus pro multis
Cena Profit24: 32,74 zł Cena katalogowa: 33,60 zł
Dzieje głupoty w Polsce
Bocheński Aleksander
Cena Profit24: 30,60 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Praca socjalna w środowisku lokalnym
Cena Profit24: 39,56 zł Cena katalogowa: 44,00 zł
100 maksym o dezinformacji
Cena Profit24: 28,44 zł Cena katalogowa: 38,90 zł
Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989)
Cena Profit24: 24,01 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
Kondycja ludzka
Arendt Hannah
Cena Profit24: 39,95 zł Cena katalogowa: 64,00 zł
Instytucje systemów politycznych w procesie zmian
Cena Profit24: 31,50 zł Cena katalogowa: 31,50 zł
Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej
Cena Profit24: 129,00 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Państwo czy rewolucja
Friszke Anrzej
Cena Profit24: 43,69 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Wojownicy o szklanych oczach
Rostkowska Agnieszka
Cena Profit24: 24,90 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Józef Beck
Wołos Mariusz
Cena Profit24: 87,66 zł Cena katalogowa: 119,90 zł
Systemy polityczne państw Azji Środkowej i Rosji
Cena Profit24: 14,28 zł Cena katalogowa: 23,73 zł
Polskie parlamentarne partie polityczne wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nadawców public
Cena Profit24: 63,50 zł Cena katalogowa: 66,15 zł
Na obrzeżach polityki Część siódma
Cena Profit24: 40,32 zł Cena katalogowa: 42,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 34,98 zł Cena katalogowa: 44,10 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu naukowego

Zrozumieć Act Terapia Akceptacji I Zaangażowania..
Cena Profit24: 71,24 zł Cena katalogowa: 89,90 zł
Poezja polska ostatnich dwustu lat. odczytania i przekroje
Cena Profit24: 43,06 zł Cena katalogowa: 49,66 zł
Skargi, wnioski, petycje i inne interwencje..
Cena Profit24: 80,09 zł Cena katalogowa: 99,00 zł

Nowości działu językowego

Angielski. Frankenstein. Adaptacja powieści...
Cena Profit24: 24,27 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Hiszpański nie gryzie! Słownictwo
Snchez Jowita Łuczak
Cena Profit24: 29,53 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Genau plus 4 Ćwiczenia LEKTORKLETT
Cena Profit24: 24,55 zł Cena katalogowa: 28,31 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.