Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Leksykon Opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska.

Leksykon Opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska.

Język: polski
Rok wydania: 2010
Wydanie: 1
ISBN: 978-83-61792-33-8
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 534
Miasto: Wrocław
67.33 PLN Cena Profit24: 67,33 zł
Cena katalogowa: 74,00 zł
Koszt dostawy:
WPROWADZENIE

DZIAŁ I - Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

ROZDZIAŁ 1. Opłaty i administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza

ROZDZIAŁ 2. Opłaty i administracyjne kary pieniężne związane z poborem wód oraz wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi

ROZDZIAŁ 3. Opłaty i administracyjne kary pieniężne związane ze składowaniem i magazynowaniem odpadów

ROZDZIAŁ 4. Administracyjne kary pieniężne związane z emitowaniem hałasu do środowiska

DZIAŁ II - Opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska przewidziane w innych ustawach

ROZDZIAŁ 5. Opłaty przewidziane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

ROZDZIAŁ 6. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

ROZDZIAŁ 7. Opłata sankcyjna i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

ROZDZIAŁ 8. Kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

ROZDZIAŁ 9. Opłata produktowa przewidziana w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

ROZDZIAŁ 10. Opłaty i kary przewidziane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

ROZDZIAŁ 11. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

ROZDZIAŁ 12. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

ROZDZIAŁ 13. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

ROZDZIAŁ 14. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

ROZDZIAŁ 15. Opłaty zastępcze oraz związane z nimi kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

ROZDZIAŁ 16. Kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

DZIAŁ III - Zbiór aktów normatywnych

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) - wyciąg

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (Dz.U. Nr 120, poz. 1285)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 260, poz. 2177 ze zm.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz. 1217 ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. Nr 97, poz. 816)

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.) - wyciąg

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz.U. Nr 215, poz. 1357)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz.U. Nr 153, poz. 1773)

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów (Dz.U. Nr 116, poz. 980)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) - wyciąg

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, poz. 2306)

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) - wyciąg 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859) - wyciąg

14. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) - wyciąg

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 109, poz. 752)

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 247, poz. 1840)

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1654).

18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) - wyciąg

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz.U. Nr 235, poz. 1615)

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz.U. Nr 99, poz. 837)

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz.U. Nr 19, poz. 152)

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (Dz.U. Nr 94, poz. 784)

23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666) - wyciąg 444

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1274)

25. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202) - wyciąg

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 109, poz. 917) 451

27. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263) - wyciąg

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 13, poz. 107)

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 17, poz. 157)

30. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz.2784 ze zm.) - wyciąg

31. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) - wyciąg

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. Nr 156, poz. 969)

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. Nr 185, poz. 1314)

34. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) - wyciąg

35. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - wyciąg

Inni klienci kupili również:

Współczesne aspekty rolniczo- przyrodnicze
Cena Profit24: 65,00 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Ekoteologia
Babiński Jarosław
Cena Profit24: 43,17 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Manipulacje w postępowaniu karnym
Cena Profit24: 33,37 zł Cena katalogowa: 39,80 zł
W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej
Cena Profit24: 35,70 zł Cena katalogowa: 35,70 zł
Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny
Cena Profit24: 33,27 zł Cena katalogowa: 37,00 zł
PAKIET 5 Zbiorów ustaw z serii z paragrafem
Cena Profit24: 385,65 zł Cena katalogowa: 419,00 zł
Kodeks karny skarbowy
Cena Profit24: 12,89 zł Cena katalogowa: 14,90 zł
Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym
Cena Profit24: 30,26 zł Cena katalogowa: 33,60 zł
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Cena Profit24: 137,65 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Uzasadnienia wyroków sądu karnego na urzędowych formularzach.
Cena Profit24: 103,01 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym
Cena Profit24: 17,27 zł Cena katalogowa: 21,00 zł
Kodeks wykroczeń Komentarz
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 206,88 zł Cena katalogowa: 239,00 zł
Kodeks karny Część szczególna Komentarz
Cena Profit24: 215,53 zł Cena katalogowa: 249,00 zł
Organy ochrony prawnej RP
Serafin Sławomir
Cena Profit24: 43,79 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Prywatna ochrona bezpieczeństwa
Jabłońska-Bonca Jolanta
Cena Profit24: 159,00 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
Cena Profit24: 149,00 zł Cena katalogowa: 149,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Angielski. Frankenstein. Adaptacja powieści...
Cena Profit24: 24,27 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Hiszpański nie gryzie! Słownictwo
Snchez Jowita Łuczak
Cena Profit24: 29,53 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Genau plus 4 Ćwiczenia LEKTORKLETT
Cena Profit24: 24,55 zł Cena katalogowa: 28,31 zł

Nowości działu ogólnego

Sejf. trylogia wyd. 2022
Sekielski Tomasz
Cena Profit24: 46,95 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Cudowna moc miłości
Kristin Hannah
Cena Profit24: 33,86 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Nadzieja w czasach beznadziei
Janiszewski Przemysław
Cena Profit24: 22,66 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.