Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Obrona przez kulturę. Analiza na gruncie polskiego prawa karnego

Obrona przez kulturę. Analiza na gruncie polskiego prawa karnego

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381287616
Seria wydawnicza: Monografie Prawnicze
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miekka
Wymiary: A5
Liczba stron: 436
Miasto: Warszawa
Dostępność:dostępne od ręki
67.94 PLN Cena Profit24: 67,94 zł
Cena katalogowa: 169,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
Publikacja jest wynikiem badań Autorki nad anglosaską koncepcją cultural defense związaną z przestępstwami motywowanymi kulturowo. Czyny zabronione motywowane kulturą mniejszościową nie są w Polsce zjawiskiem nowym, ale nie były dotąd przedmiotem szerszej naukowej refleksji na gruncie polskiego prawa karnego. Autorka w swej argumentacji wykorzystuje - obok wiedzy z zakresu prawa karnego, konstytucyjnego, europejskiego i międzynarodowego - dorobek anglosaskiej jurysprudencji oraz ustalenia współczesnej antropologii i socjologii kultury. Choć rozprawa ma charakter teoretyczny, rodzi praktyczne wnioski, które mogą okazać się przydatne dla wszystkich tych, którzy tworzą i stosują prawo karne.

Monografia dr Dominiki Bek to praca oryginalna, dotycząca ważnego problemu, którego znaczenie z pewnością będzie wzrastało, a który dotychczas nie był przedmiotem tak gruntownej analizy z perspektywy polskiego prawa karnego. Ogromną wartością tej pracy jest jej interdyscyplinarny charakter. (...) Badając przystawalność koncepcji obrony przez kulturę do realiów polskiego prawa karnego Autorka odniosła się do problemów mających wymiar praktyczny. Mając przy tym na uwadze, że zajęte przez siebie stanowisko uzasadniała w sposób dyskursywny, monografia może być niezwykle pomocna dla praktyków. Warto dodać, że również pod względem językowym praca została znakomicie przygotowana. (...) Jej lektura jest przyjemnością.

dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK

 

Spis treści
Przedmowa ................................................................................................................. XI
Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIII
Wykaz literatury ....................................................................................................... XVII
Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXVII
Wykaz źródeł internetowych ................................................................................. XXXIX
Wprowadzenie ........................................................................................................... 1
Rozdział I. Kultura i jej relacje z prawem - wprowadzenie do tematu ....... 7
§ 1. Rola kultury w życiu społecznym ........................................................... 7
I. Pojęcie kultury .................................................................................. 8
II. Wzory kulturowe ............................................................................. 12
III. Zarys roli kultury w kształtowaniu jednostki na tle
społecznych funkcji kultury ........................................................... 14
1. Funkcje kultury ......................................................................... 15
2. Psychokulturalizm - przybliżenie nurtu i jego
współczesnych refleksów ......................................................... 16
§ 2. Systemy aksjo-normatywne - normy prawne a normy pozaprawne 22
I. Podsystemy reguł kulturowych ..................................................... 22
1. Sumnerowski trójpodział: zwyczaje, moralność, prawo ..... 23
2. Podsystemy aksjo-normatywne jako elementy i pochodne
kultury ......................................................................................... 25
3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe jako reguły kulturowe ........... 28
4. Moralność jako podsystem reguł kulturowych .................... 31
5. Religijne oraz światopoglądowe normy i wartości jako
reguły kulturowe ....................................................................... 32
6. Podsumowanie ........................................................................... 36
II. Zarys relacji reguł prawnych i kulturowych ze szczególnym
uwzględnieniem myśli Herberta L.A. Harta ................................ 36
1. Relacje treściowe reguł prawa i reguł kulturowych ............. 37
2. Relacje funkcjonalne reguł prawa i reguł kulturowych ....... 40
3. Specyfika prawa karnego w kontekście relacji reguł
prawnych i kulturowych .......................................................... 43
4. Postulat neutralności moralnej prawa ................................... 46
5. Podsumowanie ........................................................................... 47
Spis treści
VI
III. Siła oddziaływania reguł kulturowych - sankcje, poziom
internalizacji, imperatywy kulturowe ........................................... 48
Rozdział II. Wielokulturowość i jej polityczno-prawne interpretacje:
multikulturalizm, czyny zabronione motywowane kulturowo
i obrona przez kulturę ...................................................................................... 51
§ 1. Wielość kultur. Grupowe i indywidualne relacje międzykulturowe . 52
I. Multikulturalizm a wielokulturowość - dylematy
terminologiczne ................................................................................ 53
II. Grupy kulturowe i profile kultury ................................................ 56
1. Grupy kulturowe ....................................................................... 56
2. Profile kultury ............................................................................ 57
III. Kultura większościowa (dominująca) - większość kulturowa
a kultura mniejszościowa - mniejszość kulturowa .................... 61
1. Kultura dominująca .................................................................. 61
2. Mniejszość kulturowa ............................................................... 62
3. Reprezentant kultury ................................................................ 64
4. Subkultura .................................................................................. 65
IV. Relacje systemów i reguł kulturowych, uniwersalia kulturowe 66
1. Etnocentryzm ............................................................................. 67
2. Stereotyp kulturowy ................................................................. 68
3. Uniwersalia kulturowe ............................................................. 69
4. Prawa człowieka jako reguły uniwersalne? ........................... 71
5. Sprzeczność norm kulturowych ............................................. 75
§ 2. Multikulturalizm, cultural offences i cultural defense - politycznoprawne
reakcje na wielokulturowość ..................................................... 77
I. Multikulturalizm .............................................................................. 77
1. Rozwój multikulturalizmu - szkic historyczny .................... 79
2. Oblicza multikulturalizmu - krytyczny przegląd
klasyfikacji .................................................................................. 82
3. Multikulturalizm w ujęciu Willa Kymlicki ............................ 88
II. Koncepcja obrony przez kulturę i czynów zabronionych
motywowanych kulturowo ............................................................. 91
1. Obrona przez kulturę a multikulturalizm ............................. 93
2. Pojęcie cultural offences ............................................................ 94
3. Systematyka culturally motivated crimes ............................... 96
4. Uzasadnienie obrony przez kulturę ....................................... 103
5. Krytyka cultural defense ........................................................... 109
6. Kontrargumenty Alison D. Renteln - charakterystyka
krytyczna ..................................................................................... 114
7. Zasada równości jako obosieczny argument w dyskursie
o cultural defense - uwaga na marginesie ............................. 121
Spis treści
VII
8. Cultural defense w ujęciu Alison Dundes Renteln oraz
kontrpropozycje wybranych autorów w świetle nurtów
multikulturalizmu ..................................................................... 123
III. Podsumowanie ................................................................................. 136
§ 3. Wielokulturowość w Polsce ..................................................................... 137
I. Polska jako państwo wielokulturowe? .......................................... 138
II. Kultura mniejszościowa na przykładzie kultury romskiej
w postaci występującej w Polsce .................................................... 142
1. Zarzut etnocentryczności ujęcia ............................................. 143
2. Status mniejszości romskiej jako mniejszości etnicznej ...... 145
3. Kulturowa odrębność Romów (romanipen) ......................... 146
4. System skalań (mageripen) ...................................................... 149
5. Sytuacja kobiet w społeczności cygańskiej ............................ 150
6. Wybrane przykłady „romskich" czynów zabronionych
motywowanych kulturowo ...................................................... 153
7. Podsumowanie ........................................................................... 157
Rozdział III. Prawa człowieka wobec różnorodności kultur
w świetle wybranych obowiązujących w Polsce aktów prawa
międzynarodowego, europejskiego i krajowego ........................................ 159
§ 1. Przyrodzona godność człowieka ............................................................. 161
§ 2. Zasada równości wobec prawa i niedyskryminacji .............................. 164
§ 3. Prawa i wolności przemawiające na rzecz cultural defense ................. 169
I. Prawa mniejszości ............................................................................ 170
II. Ochrona prywatności i rodziny, wolność sumienia ................... 179
III. Prawo do sądu .................................................................................. 186
IV. Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego .................................. 188
§ 4. Prawa i wolności potencjalnie zagrożone przez cultural defense ....... 190
I. Ograniczenia w korzystaniu z praw .............................................. 191
II. Prawo do życia i wolności .............................................................. 199
III. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji kobiet i przemocy wobec nich ............................. 203
IV. Ochrona praw dzieci ....................................................................... 212
§ 5. Podsumowanie ........................................................................................... 217
Rozdział IV. Czyny zabronione motywowane kulturowo i obrona przez
kulturę w warunkach polskiego prawa karnego ........................................ 221
§ 1. Przystawalność koncepcji obrony przez kulturę do realiów
normatywnych polskiego prawa karnego ............................................. 222
I. Zasada terytorialności ..................................................................... 222
II. Zróżnicowanie kulturowe jako dobro chronione przez polskie
prawo karne ...................................................................................... 223
Spis treści
VIII
III. Umiejscowienie obrony przez kulturę w polskim prawie
karnym ............................................................................................... 227
§ 2. Narzędzia obrony przez kulturę w polskim prawie karnym de lege
lata - katalog możliwych rozwiązań ...................................................... 229
§ 3. Dekompletacja znamion czynu zabronionego ..................................... 233
I. Znamiona ocenne i nieostre w kontekście braku naruszenia
przedmiotu ochrony ........................................................................ 234
1. Pojęcie znamion ocennych i ich podziały ............................. 234
2. Znaczenie znamion ocennych i nieostrych dla wybranych
czynów motywowanych kulturowo ....................................... 236
3. Podsumowanie ........................................................................... 243
II. Zgoda dysponenta dobra ................................................................ 245
1. Wartość społeczna i swoboda dysponowania dobrem
prawnym ..................................................................................... 245
2. Warunki skuteczności zgody w prawie karnym .................. 251
3. Prawnokarne konsekwencje skutecznej zgody dysponenta
dobra w wybranych przypadkach cultural offences .............. 257
4. Podsumowanie ........................................................................... 260
§ 4. Kontratypy ustawowe i pozaustawowe .................................................. 261
I. Rola kontratypów - aspekt materialny ........................................ 262
II. Przydatność kontratypów kodeksowych z perspektywy
cultural defense ................................................................................. 266
1. Obrona konieczna ..................................................................... 266
2. Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca
bezprawność oraz jako okoliczność wyłączająca winę ........ 268
III. Ustawowy kontratyp działania w granicach szczególnych
uprawnień lub obowiązków ........................................................... 275
IV. Pozaustawowy kontratyp obcego zwyczaju ................................. 279
1. Dopuszczalność pozaustawowych okoliczności
wyłączających bezprawność ..................................................... 280
2. Kontratyp zwyczaju a zwyczaj obcy ....................................... 284
§ 5. Okoliczności umniejszające stopień społecznej szkodliwości czynu . 291
I. Podstawowe założenia związane z ujęciem społecznej
szkodliwości czynu w polskim prawie karnym ........................... 292
II. Czynniki kulturowe pośród elementów kształtujących ocenę
stopnia szkodliwości czynu zabronionego ................................... 295
III. Kryteria oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu ............. 300
IV. Podsumowanie ................................................................................. 302
§ 6. Okoliczności wyłączające lub umniejszające winę ............................... 303
I. Pojęcie winy w prawie karnym i zarys teorii winy ..................... 305
II. Ujęcie winy w polskim Kodeksie karnym .................................... 312
Spis treści
IX
III. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę ........................ 319
IV. Nieletniość ......................................................................................... 322
V. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona .............................. 325
VI. Błąd relewantny z punktu widzenia prawa karnego .................. 336
1. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu
zabronionego .............................................................................. 339
2. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub
winę .............................................................................................. 345
3. Błąd co do prawa ...................................................................... 349
4. Usprawiedliwienie błędu .......................................................... 353
5. Podsumowanie ........................................................................... 358
VII. Niestypizowane okoliczności wyłączające i umniejszające
winę .................................................................................................... 359
1. Dopuszczalność pozaustawowych okoliczności
wyłączających i redukujących winę ........................................ 359
2. Wpływ imperatywu kulturowego jako okoliczność
redukująca stopień winy .......................................................... 362
3. Podsumowanie i propozycja de lege ferenda ......................... 365
§ 7. Wymiar kary i innych środków penalnych ........................................... 366
I. Dyrektywy sędziowskiego wymiaru kary (art. 53 KK) ............... 368
II. Nadzwyczajne złagodzenie kary .................................................... 370
III. Środki probacyjne ............................................................................ 371
Rozdział V. Zamiast zakończenia ........................................................................ 375
§ 1. Schemat karnoprawnej oceny czynu motywowanego kulturowo
w duchu umiarkowanego multikulturalizmu ....................................... 375
§ 2. Tzw. małżeństwo romskie ........................................................................ 380
§ 3. Obrzezanie męskie .................................................................................... 383
Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 389

Inni klienci kupili również:

Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska
Cena Profit24: 18,38 zł Cena katalogowa: 57,00 zł
Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy
Cena Profit24: 19,50 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
The Challenge of Grand Strategy
Taliaferro Jeffrey W.
Cena Profit24: 13,05 zł Cena katalogowa: 43,51 zł
Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej
Cena Profit24: 49,58 zł Cena katalogowa: 60,90 zł
Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna [STARSZE WYDANIE]
Cena Profit24: 19,25 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Zasada legalizmu w procesie karnym tom 2
Cena Profit24: 37,66 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1-116
Cena Profit24: 157,05 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Cena Profit24: 125,54 zł Cena katalogowa: 279,00 zł
Kodeks karny z zakładkami indeksującymi
15,90 zł Cena katalogowa: 15,90 zł
Precedens sądowy w polskim porządku prawnym
Cena Profit24: 59,89 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Kodeks wykroczeń. Komentarz
Cena Profit24: 121,05 zł Cena katalogowa: 269,00 zł
Tajemnica lekarska i psychiatryczna a polski proces karny
Cena Profit24: 41,15 zł Cena katalogowa: 46,20 zł
Kara kryminalna
33,60 zł Cena katalogowa: 33,60 zł
Rodzina w prawie karnym wybranych państw europejskich
Cena Profit24: 39,86 zł Cena katalogowa: 46,00 zł
Prawo wykroczeń
Cena Profit24: 4,64 zł Cena katalogowa: 12,90 zł
Kwalifikowany typ rozboju
Tomczyk Arkadiusz
Cena Profit24: 55,84 zł Cena katalogowa: 59,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 99,28 zł Cena katalogowa: 117,39 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Język angielski w weterynarii
Cena Profit24: 50,62 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Język angielski w fotografii
Cena Profit24: 51,15 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
A Cure for Darkness
Riley Alex
Cena Profit24: 89,31 zł Cena katalogowa: 95,00 zł

Nowości działu ogólnego

Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Orientacja przestrzenna Karty pracy poziom 3
Cena Profit24: 64,13 zł Cena katalogowa: 65,63 zł
Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Percepcja słuchowa Karty pracy z płytą CD poziom 3
Cena Profit24: 64,11 zł Cena katalogowa: 65,63 zł
Pewny start Zaśpiewajmy razem Zeszyt plastyczno-grafomotoryczny z symbolami PCS
Cena Profit24: 38,82 zł Cena katalogowa: 39,38 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.