Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Obrona przez kulturę. Analiza na gruncie polskiego prawa karnego

Obrona przez kulturę. Analiza na gruncie polskiego prawa karnego

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381287616
Seria wydawnicza: Monografie Prawnicze
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miekka
Wymiary: A5
Liczba stron: 436
Miasto: Warszawa
Dostępność:Od ręki
138.60 PLN Cena Profit24: 138,60 zł
Cena katalogowa: 169,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 4,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,95 zł
Publikacja jest wynikiem badań Autorki nad anglosaską koncepcją cultural defense związaną z przestępstwami motywowanymi kulturowo. Czyny zabronione motywowane kulturą mniejszościową nie są w Polsce zjawiskiem nowym, ale nie były dotąd przedmiotem szerszej naukowej refleksji na gruncie polskiego prawa karnego. Autorka w swej argumentacji wykorzystuje - obok wiedzy z zakresu prawa karnego, konstytucyjnego, europejskiego i międzynarodowego - dorobek anglosaskiej jurysprudencji oraz ustalenia współczesnej antropologii i socjologii kultury. Choć rozprawa ma charakter teoretyczny, rodzi praktyczne wnioski, które mogą okazać się przydatne dla wszystkich tych, którzy tworzą i stosują prawo karne.

Monografia dr Dominiki Bek to praca oryginalna, dotycząca ważnego problemu, którego znaczenie z pewnością będzie wzrastało, a który dotychczas nie był przedmiotem tak gruntownej analizy z perspektywy polskiego prawa karnego. Ogromną wartością tej pracy jest jej interdyscyplinarny charakter. (...) Badając przystawalność koncepcji obrony przez kulturę do realiów polskiego prawa karnego Autorka odniosła się do problemów mających wymiar praktyczny. Mając przy tym na uwadze, że zajęte przez siebie stanowisko uzasadniała w sposób dyskursywny, monografia może być niezwykle pomocna dla praktyków. Warto dodać, że również pod względem językowym praca została znakomicie przygotowana. (...) Jej lektura jest przyjemnością.

dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK

 

Spis treści
Przedmowa ................................................................................................................. XI
Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIII
Wykaz literatury ....................................................................................................... XVII
Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXVII
Wykaz źródeł internetowych ................................................................................. XXXIX
Wprowadzenie ........................................................................................................... 1
Rozdział I. Kultura i jej relacje z prawem - wprowadzenie do tematu ....... 7
§ 1. Rola kultury w życiu społecznym ........................................................... 7
I. Pojęcie kultury .................................................................................. 8
II. Wzory kulturowe ............................................................................. 12
III. Zarys roli kultury w kształtowaniu jednostki na tle
społecznych funkcji kultury ........................................................... 14
1. Funkcje kultury ......................................................................... 15
2. Psychokulturalizm - przybliżenie nurtu i jego
współczesnych refleksów ......................................................... 16
§ 2. Systemy aksjo-normatywne - normy prawne a normy pozaprawne 22
I. Podsystemy reguł kulturowych ..................................................... 22
1. Sumnerowski trójpodział: zwyczaje, moralność, prawo ..... 23
2. Podsystemy aksjo-normatywne jako elementy i pochodne
kultury ......................................................................................... 25
3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe jako reguły kulturowe ........... 28
4. Moralność jako podsystem reguł kulturowych .................... 31
5. Religijne oraz światopoglądowe normy i wartości jako
reguły kulturowe ....................................................................... 32
6. Podsumowanie ........................................................................... 36
II. Zarys relacji reguł prawnych i kulturowych ze szczególnym
uwzględnieniem myśli Herberta L.A. Harta ................................ 36
1. Relacje treściowe reguł prawa i reguł kulturowych ............. 37
2. Relacje funkcjonalne reguł prawa i reguł kulturowych ....... 40
3. Specyfika prawa karnego w kontekście relacji reguł
prawnych i kulturowych .......................................................... 43
4. Postulat neutralności moralnej prawa ................................... 46
5. Podsumowanie ........................................................................... 47
Spis treści
VI
III. Siła oddziaływania reguł kulturowych - sankcje, poziom
internalizacji, imperatywy kulturowe ........................................... 48
Rozdział II. Wielokulturowość i jej polityczno-prawne interpretacje:
multikulturalizm, czyny zabronione motywowane kulturowo
i obrona przez kulturę ...................................................................................... 51
§ 1. Wielość kultur. Grupowe i indywidualne relacje międzykulturowe . 52
I. Multikulturalizm a wielokulturowość - dylematy
terminologiczne ................................................................................ 53
II. Grupy kulturowe i profile kultury ................................................ 56
1. Grupy kulturowe ....................................................................... 56
2. Profile kultury ............................................................................ 57
III. Kultura większościowa (dominująca) - większość kulturowa
a kultura mniejszościowa - mniejszość kulturowa .................... 61
1. Kultura dominująca .................................................................. 61
2. Mniejszość kulturowa ............................................................... 62
3. Reprezentant kultury ................................................................ 64
4. Subkultura .................................................................................. 65
IV. Relacje systemów i reguł kulturowych, uniwersalia kulturowe 66
1. Etnocentryzm ............................................................................. 67
2. Stereotyp kulturowy ................................................................. 68
3. Uniwersalia kulturowe ............................................................. 69
4. Prawa człowieka jako reguły uniwersalne? ........................... 71
5. Sprzeczność norm kulturowych ............................................. 75
§ 2. Multikulturalizm, cultural offences i cultural defense - politycznoprawne
reakcje na wielokulturowość ..................................................... 77
I. Multikulturalizm .............................................................................. 77
1. Rozwój multikulturalizmu - szkic historyczny .................... 79
2. Oblicza multikulturalizmu - krytyczny przegląd
klasyfikacji .................................................................................. 82
3. Multikulturalizm w ujęciu Willa Kymlicki ............................ 88
II. Koncepcja obrony przez kulturę i czynów zabronionych
motywowanych kulturowo ............................................................. 91
1. Obrona przez kulturę a multikulturalizm ............................. 93
2. Pojęcie cultural offences ............................................................ 94
3. Systematyka culturally motivated crimes ............................... 96
4. Uzasadnienie obrony przez kulturę ....................................... 103
5. Krytyka cultural defense ........................................................... 109
6. Kontrargumenty Alison D. Renteln - charakterystyka
krytyczna ..................................................................................... 114
7. Zasada równości jako obosieczny argument w dyskursie
o cultural defense - uwaga na marginesie ............................. 121
Spis treści
VII
8. Cultural defense w ujęciu Alison Dundes Renteln oraz
kontrpropozycje wybranych autorów w świetle nurtów
multikulturalizmu ..................................................................... 123
III. Podsumowanie ................................................................................. 136
§ 3. Wielokulturowość w Polsce ..................................................................... 137
I. Polska jako państwo wielokulturowe? .......................................... 138
II. Kultura mniejszościowa na przykładzie kultury romskiej
w postaci występującej w Polsce .................................................... 142
1. Zarzut etnocentryczności ujęcia ............................................. 143
2. Status mniejszości romskiej jako mniejszości etnicznej ...... 145
3. Kulturowa odrębność Romów (romanipen) ......................... 146
4. System skalań (mageripen) ...................................................... 149
5. Sytuacja kobiet w społeczności cygańskiej ............................ 150
6. Wybrane przykłady „romskich" czynów zabronionych
motywowanych kulturowo ...................................................... 153
7. Podsumowanie ........................................................................... 157
Rozdział III. Prawa człowieka wobec różnorodności kultur
w świetle wybranych obowiązujących w Polsce aktów prawa
międzynarodowego, europejskiego i krajowego ........................................ 159
§ 1. Przyrodzona godność człowieka ............................................................. 161
§ 2. Zasada równości wobec prawa i niedyskryminacji .............................. 164
§ 3. Prawa i wolności przemawiające na rzecz cultural defense ................. 169
I. Prawa mniejszości ............................................................................ 170
II. Ochrona prywatności i rodziny, wolność sumienia ................... 179
III. Prawo do sądu .................................................................................. 186
IV. Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego .................................. 188
§ 4. Prawa i wolności potencjalnie zagrożone przez cultural defense ....... 190
I. Ograniczenia w korzystaniu z praw .............................................. 191
II. Prawo do życia i wolności .............................................................. 199
III. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji kobiet i przemocy wobec nich ............................. 203
IV. Ochrona praw dzieci ....................................................................... 212
§ 5. Podsumowanie ........................................................................................... 217
Rozdział IV. Czyny zabronione motywowane kulturowo i obrona przez
kulturę w warunkach polskiego prawa karnego ........................................ 221
§ 1. Przystawalność koncepcji obrony przez kulturę do realiów
normatywnych polskiego prawa karnego ............................................. 222
I. Zasada terytorialności ..................................................................... 222
II. Zróżnicowanie kulturowe jako dobro chronione przez polskie
prawo karne ...................................................................................... 223
Spis treści
VIII
III. Umiejscowienie obrony przez kulturę w polskim prawie
karnym ............................................................................................... 227
§ 2. Narzędzia obrony przez kulturę w polskim prawie karnym de lege
lata - katalog możliwych rozwiązań ...................................................... 229
§ 3. Dekompletacja znamion czynu zabronionego ..................................... 233
I. Znamiona ocenne i nieostre w kontekście braku naruszenia
przedmiotu ochrony ........................................................................ 234
1. Pojęcie znamion ocennych i ich podziały ............................. 234
2. Znaczenie znamion ocennych i nieostrych dla wybranych
czynów motywowanych kulturowo ....................................... 236
3. Podsumowanie ........................................................................... 243
II. Zgoda dysponenta dobra ................................................................ 245
1. Wartość społeczna i swoboda dysponowania dobrem
prawnym ..................................................................................... 245
2. Warunki skuteczności zgody w prawie karnym .................. 251
3. Prawnokarne konsekwencje skutecznej zgody dysponenta
dobra w wybranych przypadkach cultural offences .............. 257
4. Podsumowanie ........................................................................... 260
§ 4. Kontratypy ustawowe i pozaustawowe .................................................. 261
I. Rola kontratypów - aspekt materialny ........................................ 262
II. Przydatność kontratypów kodeksowych z perspektywy
cultural defense ................................................................................. 266
1. Obrona konieczna ..................................................................... 266
2. Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca
bezprawność oraz jako okoliczność wyłączająca winę ........ 268
III. Ustawowy kontratyp działania w granicach szczególnych
uprawnień lub obowiązków ........................................................... 275
IV. Pozaustawowy kontratyp obcego zwyczaju ................................. 279
1. Dopuszczalność pozaustawowych okoliczności
wyłączających bezprawność ..................................................... 280
2. Kontratyp zwyczaju a zwyczaj obcy ....................................... 284
§ 5. Okoliczności umniejszające stopień społecznej szkodliwości czynu . 291
I. Podstawowe założenia związane z ujęciem społecznej
szkodliwości czynu w polskim prawie karnym ........................... 292
II. Czynniki kulturowe pośród elementów kształtujących ocenę
stopnia szkodliwości czynu zabronionego ................................... 295
III. Kryteria oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu ............. 300
IV. Podsumowanie ................................................................................. 302
§ 6. Okoliczności wyłączające lub umniejszające winę ............................... 303
I. Pojęcie winy w prawie karnym i zarys teorii winy ..................... 305
II. Ujęcie winy w polskim Kodeksie karnym .................................... 312
Spis treści
IX
III. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę ........................ 319
IV. Nieletniość ......................................................................................... 322
V. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona .............................. 325
VI. Błąd relewantny z punktu widzenia prawa karnego .................. 336
1. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu
zabronionego .............................................................................. 339
2. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub
winę .............................................................................................. 345
3. Błąd co do prawa ...................................................................... 349
4. Usprawiedliwienie błędu .......................................................... 353
5. Podsumowanie ........................................................................... 358
VII. Niestypizowane okoliczności wyłączające i umniejszające
winę .................................................................................................... 359
1. Dopuszczalność pozaustawowych okoliczności
wyłączających i redukujących winę ........................................ 359
2. Wpływ imperatywu kulturowego jako okoliczność
redukująca stopień winy .......................................................... 362
3. Podsumowanie i propozycja de lege ferenda ......................... 365
§ 7. Wymiar kary i innych środków penalnych ........................................... 366
I. Dyrektywy sędziowskiego wymiaru kary (art. 53 KK) ............... 368
II. Nadzwyczajne złagodzenie kary .................................................... 370
III. Środki probacyjne ............................................................................ 371
Rozdział V. Zamiast zakończenia ........................................................................ 375
§ 1. Schemat karnoprawnej oceny czynu motywowanego kulturowo
w duchu umiarkowanego multikulturalizmu ....................................... 375
§ 2. Tzw. małżeństwo romskie ........................................................................ 380
§ 3. Obrzezanie męskie .................................................................................... 383
Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 389

Polecamy także:

Cena Profit24: 204,85 zł Cena katalogowa: 260,00 zł
Cena Profit24: 105,24 zł Cena katalogowa: 138,00 zł
Cena Profit24: 132,46 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 141,70 zł Cena katalogowa: 188,00 zł
Dąbkiewicz Krzysztof
Cena Profit24: 156,04 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena Profit24: 105,75 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 224,81 zł Cena katalogowa: 298,00 zł
Cena Profit24: 231,99 zł Cena katalogowa: 278,00 zł
Cena Profit24: 77,62 zł Cena katalogowa: 99,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 106,14 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 88,01 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 64,90 zł Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena Profit24: 30,56 zł Cena katalogowa: 34,00 zł
Stefański Ryszard A.
Cena Profit24: 270,44 zł Cena katalogowa: 349,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

English Class A1+ Student's Book
Cena Profit24: 32,15 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Organizer ósmoklasisty Język niemiecki Repetytorium
Cena Profit24: 37,53 zł Cena katalogowa: 42,29 zł
Speakout 2ED Intermediate Plus Workbook with key
Cena Profit24: 42,59 zł Cena katalogowa: 47,90 zł

Nowości działu ogólnego

Posłuszna żona
Fisher Kerry
Cena Profit24: 29,66 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Kora Kora. A planety szaleją
Cena Profit24: 24,20 zł Cena katalogowa: 34,99 zł
Żeby umarło przede mną
Cena Profit24: 22,23 zł Cena katalogowa: 34,90 zł

Profit24.pl

Profit24.pl to księgarnia posiadająca najszerszą ofertę na rynku wśród księgarń prawniczych, ekonomicznych i naukowych. Nasza księgarnia istnieje już 18 lat. Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie setek tysięcy klientów, którzy docenili szeroki wybór publikacji, niskie ceny, szybką dostawę i profesjonalną obsługę.

Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych i prywatnych. Realizujemy zamówienia na książki naukowe, prawnicze, ekonomiczne i medyczne.

W sposób indywidualny podchodzimy do obsługi klientów instytucjonalnych. Na stałe współpracujemy z bibliotekami, zarówno ogólnymi, jak i specjalistycznymi - zapewniając im najlepsze ceny, sprawną realizację i szeroką dostępność tytułów.

Nasza strona jest podzielona na trzy działy, w których nasi Klienci mogą znaleźć interesujące ich pozycje: Dział Naukowy, Dział Językowy i Dział Ogólny. Takie ułożenie pozwala na przejrzystą prezentację tytułów, dzięki czemu kupujący mogą swobodnie zapoznać się z naszą ofertą.

Dział naukowy zawiera w sobie kategorie takie jak: prawo, podatki i rachunkowość nieruchomości, ubezpieczenia, Unia Europejska, ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse bankowość, geografia, turystyka, nauki społeczne i humanistyczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka, technika, medycyna.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór książek prawniczych wydawnictw takich jak: C.H. Beck, Wolters Kluwer, OD.Nowa i wielu innych.

 

 

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Księgarnia Profit24.pl powinna być także pierwszym wyborem dla aplikantów, którzy przygotowują się do zdania egzaminu. Znajdą oni na naszej stronie testy, komentarze, opracowania, egzaminy prawnicze i wiele innych pomocy naukowych, dzięki którym pytanie: jak zdać egzamin aplikancki, będzie jedynie wspomnieniem.

Jesteśmy także dumni z tego, że wielu prawników i kancelarii jest naszymi klientami. W swojej ofercie posiadamy zawsze aktualne wydania kodeksów, komentarzy i przepisów od najlepszych wydawców.

Także studenci znajdą u nas podręczniki i skrypty, które są wymagane na studiach, zarówno tych humanistycznych, jak i ścisłych. Z nami przygotowanie do sesji będzie dużo łatwiejsze.

Nasz dział medycyny posiada najlepsze książki medyczne na rynku, które zostały wydane przez wydawnictwa Edra Urban & Partner, Medycyna Praktyczna i PZWL. W swojej ofercie mamy zarówno profesjonalne opracowania cenionych profesorów, ale także mogą Państwo u nas znaleźć pozycje popularnonaukowe i ogólne, które dotyczą zdrowia i diety.

Profit24.pl to także wybór wydawnictw niszowych i pozycji niedostępnych w żadnej innej księgarni. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a jesteśmy pewni, że zostaną Państwo z nami już na stałe!

 

Pozdrawiamy serdecznie, zespół Profit24.pl