Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Prawo administracyjne Część ogólna Wydanie X zaktualizowane

Prawo administracyjne Część ogólna Wydanie X zaktualizowane

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 10
ISBN: 9788372858535
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 532
Miasto: Toruń
Dostępność:24h
71.12 PLN Cena Profit24: 71,12 zł
Cena katalogowa: 80,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł
Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej.

Podręcznik składa się z pięciu działów: Dział I - zagadnienia ogólne Dział II - źródła prawa administracyjnego Dział III - formy działania administracji publicznej Dział IV - ustrojowe prawo administracyjne Dział V - kontrola administracji publiczne.


SPIS TREŚCI:

Podziękowanie

Wykaz skrótów

DZIAŁ I
ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Administracja publiczna i prawo administracyjne
I. Pojęcie administracji publicznej
II. Typowe cechy administracji publicznej
1. Administracja jest zjawiskiem społecznym
2. Administrację cechuje aktywność, inicjatywa, działalność ukierunkowana
na przyszłość
3. Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw
jednostkowych i urzeczywistniania określonych przedsięwzięć
III. Władztwo administracyjne
IV. Różne postacie administracji publicznej
V. Pojęcie prawa administracyjnego
VI. Zasady ogólne prawa administracyjnego - przepisy ogólne prawa
administracyjnego
VII. Ograniczenie między prawem administracyjnym a innymi gałęziami
prawa (prawem konstytucyjnym i cywilnym)

Rozdział 2
Stosunek administracyjnoprawny
I. Pojęcie
II. Nawiązanie stosunku administracyjnoprawnego
III. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych

Rozdział 3
Rozwój prawa administracyjnego
I. Na zachodzie Europy
II. W Polsce

Rozdział 4
Nauka polskiego prawa administracyjnego w okresie do II wojny
światowej
I. Okres przed rozbiorami
II. Okres zaborów
III. Okres dwudziestolecia międzywojennego. Druga Rzeczpospolita
IV. Okres II wojny światowej i po II wojnie

Literatura - Dział I

DZIAŁ II
ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Rozdział 1
Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja
I. Pojęcie
II. Podział źródeł prawa administracyjnego

Rozdział 2
Źródła prawa stanowione przez organy centralne
I. Konstytucja
II. Ustawa
III. Rola Konstytucji i ustawy w procesie administrowania
IV. Akty normatywne z mocą ustawy
V. Umowy międzynarodowe jako źródła prawa administracyjnego
VI. Prawo Unii Europejskiej
Stosunek prawa krajowego do prawa unijnego
Szczególne źródła prawa unijnego
VII. Rozporządzenia
Pojęcie
Funkcje i znaczenie
Odgraniczenie rozporządzenia od aktów pokrewnych
Podmioty uprawnione do wydawania rozporządzeń
Upoważnienie do wydawania rozporządzeń
Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia
Kontrola legalności rozporządzeń
Podsumowanie - cechy rozporządzenia
VIII. Pozostałe akty normatywne stanowione przez organy centralne
Podsumowanie

Rozdział 3
Terenowe źródła prawa - akty prawa miejscowego
I. Pojęcie
II. Klasyfikacja terenowych przepisów prawnych
III. Uzasadnienie wyposażenia organów terenowych w prawo stanowienia
przepisów prawnych
IV. Rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych
V. Obecna regulacja - podstawy prawne
Rodzaje aktów prawa miejscowego
Województwo
Powiat
Gmina
Charakter prawny statutów
Akty wykonawcze
Przepisy porządkowe
VI. Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego i utrata ich
mocy

Rozdział 4
Swoiste źródła prawa
I. Akty wewnętrzne
II. Akty planowania
III. Normy techniczne
IV. Zwyczaj i znaczenie orzecznictwa dla administracji publicznej

Rozdział 5
Ogłaszanie aktów normatywnych
I. Wprowadzenie
II. Rodzaje dzienników urzędowych
III. Zasady ogłaszania aktów normatywnych
IV. Akty podlegające ogłaszaniu
V. Teksty jednolite i sprostowania błędów
VI. Redagowanie i rozpowszechnianie aktów normatywnych
VII. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
VIII. Monitor Sądowy i Gospodarczy

Rozdział 6
Przygotowanie projektów aktów normatywnych przez organy administracji centralnej i refleksje końcowe
I. Przygotowanie projektów aktów normatywnych przez organy administracji centralnej
II. Rządowe Centrum Legislacji
III. Rada Legislacyjna
IV. Refleksje końcowe

Literatura - Dział II

DZIAŁ III
FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rozdział 1
Podział form działania administracji publicznej

Rozdział 2
Czynności administracyjnoprawne

Rozdział 3
Akt administracyjny
I. Pojęcie
II. Podział aktów administracyjnych
III. Akt administracyjny a wyrok sądowy
IV. Zagadnienie prawidłowości i wadliwości aktu administracyjnego
Prawidłowość aktu administracyjnego
Wadliwość aktu administracyjnego
V. Zagadnienie trwałości aktu administracyjnego
VI. Klauzule dodatkowe i utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego

Rozdział 4
Uznanie administracyjne (tzw. "swobodne uznanie")
I. Wprowadzenie
II. Geneza instytucji swobodnego uznania
III. Uznanie administracyjne w ujęciu współczesnym
Pojęcie uznania administracyjnego
Przesłanki uznania i jego znaczenie

Rozdział 5
Inne formy działania administracji - umowa cywilnoprawna,
umowa administracyjna, ugoda administracyjna, porozumienie
i przyrzeczenie

Literatura - Dział III

DZIAŁ IV
USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE

Rozdział 1
Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego
I. Pojęcie
II. Zasady powiązań podmiotów administracji publicznej

Rozdział 2
Podmioty administracji
I. Wyjaśnienie pojęć
II. Organ administracji publicznej
Pojęcie
Klasyfikacja organów administracji publicznej
a) Organy naczelne i inne organy administracji
b) Organy centralne i terenowe (lokalne)
c) Organy decydujące i pomocnicze
d) Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne
e) Organy zawodowe i społeczne
III. Zakres działania i właściwość (kompetencja) organu
Wyjaśnienie pojęć
Rodzaje właściwości
Przestrzeganie właściwości
Przenoszenie właściwości
IV. Władztwo organizacyjne
V. Samorząd
VI. Zakład
Pojęcie zakładu
Użytkownicy zakładów
VII. Fundacja
VIII. Inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej

Rozdział 3
Centralne organy administracji
I. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
II. Rada Ministrów i administracja rządowa
Skład i powoływanie Rady Ministrów
Kompetencje
Organy wewnętrzne Rady Ministrów
Posiedzenia Rady Ministrów
III. Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
IV. Członkowie Rady Ministrów i pełnomocnicy Rządu
V. Komitety i rady
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
VI. Urzędy centralne i agencje
VII. Refleksje końcowe

Rozdział 4
Podział terytorialny
I. Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych oraz czynniki kształtujące podział terytorialny
II. Rys historyczny kształtowania się podziału terytorialnego
Okres zaborów
Okres dwudziestolecia międzywojennego
Okres po drugiej wojnie światowej
III. Obowiązująca regulacja prawna
Podział zasadniczy
Podział pomocniczy
Podziały specjalne
Urzędowe nazwy miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz
ulic i placów publicznych

Rozdział 5
Administracja terenowa
I. Administracja terenowa w Polsce międzywojennej
II. Administracja terenowa w latach 1944-1990
III. Terenowe organy administracji rządowej
Wprowadzenie
Zadania i kompetencje
Organizacja wojewódzkiej administracji zespolonej
Powoływanie i odwoływanie
Statut i regulamin urzędu wojewódzkiego
Wykonywanie zadań
Nadzór i kierownictwo
IV. Samorząd terytorialny
Źródła prawa
Pojęcie samorządu terytorialnego
Pojęcie gminy, powiatu i województwa
Uregulowania wspólne
Zadania samorządu terytorialnego
Gmina
Powiat
Województwo jako regionalna wspólnota samorządowa
Gospodarka komunalna
Referendum lokalne
Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Referendum przeprowadzane na wniosek mieszkańców
Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu
terytorialnego
Przeprowadzanie, ustalanie i ogłaszanie wyników referendum
Organy jednostek samorządu terytorialnego
Organy gminy i jej jednostek pomocniczych
Rada gminy
Wójt i urząd gminy
Organy powiatu: rada i zarząd powiatu
Rada powiatu
Zarząd powiatu, starosta i starostwo powiatowe
Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa
Sejmik województwa
Zarząd województwa, marszałek województwa i urząd marszałkowski
Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa
Mienie gminy
Mienie powiatu
Mienie samorządu województwa
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Samorządowe kolegia odwoławcze
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Związki i porozumienia międzygminne oraz stowarzyszenia gmin
Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
V. Nadzór nad samorządem terytorialnym
Wprowadzenie
Przedmiot i kryterium nadzoru
Zakres podmiotowy
Środki nadzoru
Nadzór w zakresie spraw powierzonych
Ochrona innych podmiotów przed działaniem samorządu terytorialnego

Literatura - Dział IV

DZIAŁ V
KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rozdział 1
Pojęcie kontroli administracji publicznej, jej zadania, rodzaje, cechy i system
I. Pojęcie
II. Zadania kontroli administracji publicznej
III. Rodzaje kontroli
IV. Główne cechy kontroli
V. System kontroli administracji publicznej

Rozdział 2
Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe
niezawisłe od administracji (z wyłączeniem kontroli sądowej)
I. Kontrola parlamentarna
II. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli, tzw. kontrola państwowa
III. Rzecznik Praw Obywatelskich
IV. Rzecznik Praw Dziecka
V. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
VI. Państwowa Inspekcja Pracy

Rozdział 3
Kontrola sądowa
I. Sądownictwo administracyjne
II. Rozwój sądownictwa administracyjnego we Francji, Austrii i Niemczech
III. Sądownictwo administracyjne w Polsce
Okres Drugiej Rzeczypospolitej
Po II wojnie światowej
IV. Pozostałe sądy
Sądy ubezpieczeń społecznych
Sąd ochrony konkurencji i konsumentów
Sądy powszechne i Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny

Rozdział 4
Kontrola wewnątrzadministracyjna
I. Uwaga ogólna
II. Kontrola prokuratorska
III. Kontrola resortowa
IV. Kontrola wojewody
V. Kontrola instancyjna
VI. Kontrola międzyresortowa
VII. Regionalne izby obrachunkowe

Rozdział 5
Inne formy kontroli administracji

Literatura - Dział V

Inni klienci kupili również:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz
Cena Profit24: 40,00 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. Aspekty prawne
Cena Profit24: 35,62 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Zarys nauki administracji
Knosala Ernest
Cena Profit24: 40,29 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Cena Profit24: 38,23 zł Cena katalogowa: 43,00 zł
Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna [STARSZE WYDANIE]
Cena Profit24: 50,30 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego
Cena Profit24: 47,01 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Nauka Administracji
Cena Profit24: 45,63 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym
Cena Profit24: 79,12 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa
Cena Profit24: 58,23 zł Cena katalogowa: 65,50 zł
Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena Profit24: 16,51 zł Cena katalogowa: 20,00 zł
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej
Cena Profit24: 83,15 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Prawo administracyjne Unii Europejskiej
Cena Profit24: 72,90 zł Cena katalogowa: 82,00 zł
Nieruchomości w prawie cywilnym administracyjnym i podatkowym. Tom I
Cena Profit24: 173,73 zł Cena katalogowa: 219,00 zł
Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce
Cena Profit24: 22,87 zł Cena katalogowa: 26,00 zł
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz
Cena Profit24: 137,53 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim
Cena Profit24: 80,00 zł Cena katalogowa: 80,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 88,01 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Jagielski Jacek
Cena Profit24: 62,40 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena Profit24: 150,24 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena Profit24: 65,45 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena Profit24: 101,90 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 159,13 zł Cena katalogowa: 179,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Hiszpański w tłumaczeniach Sytuacje
Cena Profit24: 35,51 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Tiger 3 SB NPP MACMILLAN
Cena Profit24: 27,18 zł Cena katalogowa: 32,60 zł
Bugs Team 3 Książka ucznia MACMILLAN
Cena Profit24: 27,18 zł Cena katalogowa: 32,60 zł

Nowości działu ogólnego

Listy zza grobu
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 27,71 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
AlaAntkowe BLW Rośniemy!
Cena Profit24: 26,52 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Emigracja
XD MALCOLM
Cena Profit24: 24,46 zł Cena katalogowa: 35,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.