Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników

Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników

Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 1500
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:dostępne od ręki
157.05 PLN Cena Profit24: 157,05 zł
Cena katalogowa: 349,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

PRAXIS 2018 PRAWO PRACY WALCZAK WOJEWÓDKA BECK wydanie 3

 

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię prawną czy strategię działania.

W kolejnym - 3. wydaniu - publikacji Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzane m.in.:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), które dotyczy zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i zgodności ich przetwarzania z prawem;
 • ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027), dotyczącą wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest ZUS;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1653), który dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1868), który dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także wprowadzenia obowiązku przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy oraz wprowadza nowe uprawnienia i obowiązki dla powiatów;
 • projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk sejmowy Nr 1995), której celem jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej na wniosek pracownika; ponadto planowana nowelizacja umożliwi pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (dokumentacji pracowniczej) w wybranej przez siebie postaci - papierowej lub elektronicznej, a także prowadzenie poszczególnych rejestrów i ewidencji wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej jednego pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej; ustalono także obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższy okres przechowywania; planowane wejście w życie zmiany to 1.1.2019 r.;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy Nr 2064), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W publikacji uwzględniony został dwustan prawny - dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Przedstawiona publikacja składa się z 4 części.

Części A - komentarzu praktycznym do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa pracy Autorzy omawiają m.in.:

 • zasady i źródła prawa pracy,
 • podstawy zatrudnienia,
 • prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji,
 • umowę o pracę,
 • zmianę warunków umowy o pracę,
 • restrukturyzację zatrudnienia,
 • prawne aspekty wynagrodzenia pracowników,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • regulamin pracy,
 • przeciwdziałanie przeciwko lobbingowi,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność pracodawcy,
 • czas pracy,
 • urlopy wypoczynkowe oraz inne zwolnienia z pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Części B przedstawione zostały wzory umów i pism z zakresu prawa pracy materialnego, np.:

 • podstawy zatrudnienia (m.in. umowa zlecenia, o dzieło, o samozatrudnienie),
 • prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji,
 • ustanie stosunku pracy (m.in. wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, w trybie art. 52 KP),
 • prawne aspekty wynagradzania pracowników (regulamin wynagradzania i premiowania),
 • zatrudnianie szczególnych grup pracowników (m.in. umowa o pracę z pracownikiem młodocianym dot. przygotowania zawodowego, zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, umowa o pracę z osobą niepełnosprawną).

Części C przedstawiony został Komentarz praktyczny do procesowego prawa pracy, w którym omówione zostało m.in.:

 • postępowanie ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie odwoławcze,
 • postępowanie egzekucyjne.

Części D omówiono wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy, np.:

 • postępowanie ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. protokół z posiedzenia wyborczego zakładowej komisji pojednawczej, powiadomienie pracownika o ustawowym terminie zakończenia postępowania, wezwanie przedsądowe do zapłaty należności),
 • umowę o pracę (pozew o dopuszczenie do pracy),
 • przeciwdziałanie mobbingowi w pracy (pozew pracownika o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z powodu mobbingu w pracy),
 • prawne aspekty wynagrodzenia pracowników (m.in. pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia za pracę i równowartość innych świadczeń, pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia - nagrodę jubileuszową, pozew pracownika o spełnienie przez pracodawcę świadczenia niepieniężnego lub zapłatę),
 • koszty w sprawach z zakresu prawa pracy [wniosek powoda (pracodawcy - pracownika) o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych],
 • reprezentację stron w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu).

Jednym z największych atutów Komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, a także eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców:

 • sędziów sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • pracodawców,
 • specjalistów do spraw BHP,
 • przedstawicieli związków zawodowych,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • pracowników,
 • aplikantów wszystkich zawodów prawniczych,
 • słuchaczy studiów podyplomowych.

Inni klienci kupili również:

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz
Cena Profit24: 63,92 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Zatrudnianie pracowników w szkołach wyższych
Cena Profit24: 66,28 zł Cena katalogowa: 73,00 zł
Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej
Cena Profit24: 70,78 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Ekspozycja zawodowa w praktyce
Cena Profit24: 71,73 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Elastyczne formy zatrudnienia
Cena Profit24: 30,21 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Vademecum dokumentacji kadrowej Część 2
Cena Profit24: 57,19 zł Cena katalogowa: 68,25 zł
Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy
Cena Profit24: 36,63 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło
Cena Profit24: 39,49 zł Cena katalogowa: 40,01 zł
Polityka wynagrodzeń w Polsce
Cena Profit24: 53,80 zł Cena katalogowa: 58,00 zł
Składki i podatek przy umowach cywilnoprawnych 2017
Cena Profit24: 24,34 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Płaca minimlana w Niemczech i we Francji
Cena Profit24: 32,57 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie
Cena Profit24: 40,78 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Kodeks pracy. Komentarz
Goździewicz Grzegorz
Cena Profit24: 120,20 zł Cena katalogowa: 299,00 zł
Pakiet szkoleniowy Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Occupational Safety and Health (OSH) Periodic Training for Office Workers
Cena Profit24: 199,68 zł Cena katalogowa: 252,00 zł
Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
Cena Profit24: 57,36 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD
Cena Profit24: 75,98 zł Cena katalogowa: 189,00 zł

Polecamy:

Dörre-Kolasa Dominika
Cena Profit24: 120,20 zł Cena katalogowa: 299,00 zł
Żołyński Janusz
Cena Profit24: 328,69 zł Cena katalogowa: 357,00 zł
Fijałkowski Tadeusz
Cena Profit24: 93,87 zł Cena katalogowa: 105,00 zł
Cena Profit24: 122,36 zł Cena katalogowa: 144,69 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Do What You Love, Love What You Do
Cena Profit24: 68,06 zł Cena katalogowa: 75,00 zł
F**k, I think I"m Dying
Eastham Claire
Cena Profit24: 58,99 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
What Have I Done?
Dockrill Laura
Cena Profit24: 40,84 zł Cena katalogowa: 45,00 zł

Nowości działu ogólnego

Ewangelia Filipa
Leloup Jean-Yves
Cena Profit24: 27,22 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Bez końca
Winters Willow
Cena Profit24: 28,49 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Zimorodek i inne dialogi
Pseudo-Platon
Cena Profit24: 25,75 zł Cena katalogowa: 36,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.