Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
SPH Tom 5 Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego

SPH Tom 5 Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego

Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda z obwolutą
Wymiary: B5
Liczba stron: 1752
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2017-09-27
Dostępność:24h
152.06 PLN Cena Profit24: 152,06 zł
Cena katalogowa: 399,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,99 zł

Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z:

 • ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie w rozdziale poświęconym umowom kredytowym omówiono nowe zagadnienia dotyczące m.in.: prawnego ujęcia umowy o kredyt hipoteczny oraz wariantów prawnych takiej umowy i ich konsekwencje, podmiotów umowy o kredyt hipoteczny, etapów procedury zawierania umowy o kredyt hipoteczny, zdolności kredytowej kredytobiorcy, charakteru prawnego procedury oceny zdolności kredytowej konsumenta, zawierania innych umów powiązanych z umową o kredyt hipoteczny, treści umowy o kredyt hipoteczny w wersji właściwej, celu udzielenia kredytu, spłaty kredytu hipotecznego przed terminem, zakończenia bankowego stosunku kredytu hipotecznego, umów o usługi doradcze dla kredytobiorcy.
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która dotyczy m.in. modyfikacji reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym (art. 6471 KC).

Publikacja została także wzbogacona o nowe zagadnienia dotyczące:

 • zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. zabezpieczenia akcesoryjnego, regulacji nadmiernego zabezpieczenia, wielości zabezpieczeń, administratora zabezpieczeń;
 • zastrzeżenia prawa własności rzeczy sprzedanej, w tym: źródło regulacji, treść i funkcja zastrzeżenia prawa własności, pozycja prawna kupującego w umowie sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności, problematyka zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia polegającego na zastrzeżeniu prawa własności;
 • umowy zabezpieczającego przystąpienia do długu, gdzie autor przedstawił charakter prawny i przedmiot umowy, jej zawarcie i treść, zakres odpowiedzialności przystępującego do długu, realizację zabezpieczenia oraz rozliczenie między dłużnikiem głównym a przystępującym do długu;
 • umów koncernowych, a w szczególności umowy o odprowadzanie zysków, w świetle szczątkowych regulacji w polskim prawie. Omówiono w niezbędnym zakresie formy odpowiedzialności (kontraktową i deliktową) w odniesieniu do tych umów (koncernowych);
 • umowy agencyjnej w kwestii wpływu przepisów wymuszających swoje zastosowanie na prawo właściwe wybrane przez strony dla umów o świadczenie usług, a także prawo wskazane za pośrednictwem miarodajnych norm kolizyjnych w razie braku wyboru prawa;
 • umowy dystrybucyjnej (dealerskiej), gdzie zaprezentowano wzorce dla stron tych umów mające istotne znaczenie przy kształtowaniu ich treści, tj. regulację przyjętą w DCFR (Draft Common Frame of Reference) oraz wzorce umów dystrybucyjnych opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową;
 • ewolucji uregulowania prawnego rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy, która ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów;
 • notarialnego tytułu egzekucyjnego oraz postępowania nakazowego zmierzającego do wydania nakazu zapłaty na podstawie art. 486 § 3 KPC, które zapewne spotkają się z zainteresowaniem w praktyce bankowej w związku z uchyleniem przepisów o bankowych tytułach egzekucyjnych.Uzupełniono również tematykę poświęconą postaciom kompleksowej obsługi kontrahenta banku, której sprzyja rozwój różnych form technologii bankowych, a która obecnie stała się zasadniczą płaszczyzną konkurencji między bankami, jak np. umowa o świadczenie kompleksowej zindywidualizowanej obsługi;
 • umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, w tym przedstawiono m.in.: problem stosowania rozwiązań prawa budowlanego i przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane do umów o wykonywanie remontów budowlanych, charakter prawny i treść umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, odpowiedzialność za wady w umowach o wykonanie remontu budynku lub budowli, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w umowach o wykonanie remontu budynku lub budowli w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych.

W książce na nowo opracowano zagadnienia dotyczące agenta i brokera ubezpieczeniowego.

Publikacja w sposób szczegółowy prezentuje poszczególne typy umów handlowych zawierane przez spółki handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej.

Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczących zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii, jak:

 • Uwagi wstępne dotyczące obrotu gospodarczego, czynności prawnych w obrocie gospodarczym (handlowym), źródeł prawa;
 • Ogólna charakterystyka umów handlowych,typologia i klasyfikacja umów handlowych, powiązania umów handlowych m.in. umowy bazowe, umowy sprzężone, umowy długoterminowe, kontrakty międzynarodowe, umowy z prawem opcji, umowy handlowe podmiotów publicznych;
 • Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym;
 • Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, tj.: hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej, poręczenia, gwarancji i zabezpieczającego przystąpienia do długu;
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych m.in. podstawy i zakres odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za osoby trzecie, odpowiedzialność culpa in contrahendo, zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne, a także odpowiedzialność deliktowa za szkody wynikłe z zobowiązań umownych;

Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:

 • Umowy organizacyjne - umowy założycielskie, umowy koncernowe;
 • Umowy o pośrednictwo gospodarcze,m.in. ogólna charakterystyka umowy agencyjnej, morskiej umowy agencyjnej, umowy akwizycyjnej, umów dealerskich, umowy komisu, umowy factoringowej, jak również prowadzenie działalności maklerskiej oraz charakterystyka podmiotów związanych z powyższymi umowami;
 • Umowy w obrocie przedsiębiorstwami - ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, jego zbycie, wkład, darowiznę, oddanie oraz użytkowanie;
 • Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców takie jak: umowy o kooperację przemysłową, umowy o wspólne działanie, umowy dystrybucyjne, umowy kompensacyjne, umowy specjalizacyjne, umowy kartelowe;
 • Umowy w obrocie towarowym - rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż, dostawa, kontraktacja, zamiana;
 • Umowy w zakresie czynności bankowych - regulacja prawna bankowych stosunków obligacyjnych, umowa rachunku bankowego i bieżącego, umowa o lokatę terminową, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowy bankowe związane z obrotem wekslowym;
 • Umowy w zakresie inwestycji budowlanych - umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, umowy o nadzór inwestorski, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie oraz zagadnienia współodpowiedzialności w procesie budowlanym;
 • Umowy transportowe - umowa przewozu, umowa czarteru środka transportowego, umowa spedycji, dochodzenie roszczeń;
 • Umowy w zakresie ubezpieczeń - pojęcie, funkcje oraz ich typy i podział, cechy umowy zabezpieczenia, strony umowy i inni uczestnicy stosunku zabezpieczenia, zawarcie umowy, elementy podmiotowo istotne umowy ubezpieczenia, obowiązki stron umowy.

Autorzy - wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki -uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Tom ten pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie więc bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie on również stanowił nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa.

Inni klienci kupili również:

Prawo cywilne Zbiór przepisów
Cena Profit24: 51,92 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Biologia Campbella
Campbell Neil A.
Cena Profit24: 128,51 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Prawo handlowe Zbiór przepisów
Cena Profit24: 51,57 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych
Cena Profit24: 57,04 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Po pierwsze złam wszelkie zasady
Cena Profit24: 38,08 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Marketing Kotlera
Kotler Philip
Cena Profit24: 57,94 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Marketing 4.0
Kotler Philip
Cena Profit24: 25,38 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Kultura masowa
Kłoskowska Antonina
Cena Profit24: 51,49 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe
Cena Profit24: 37,18 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP
Cena Profit24: 13,53 zł Cena katalogowa: 35,70 zł
Postępowanie cywilne. Zarys wykładu
Cena Profit24: 52,28 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Europejski rynek płatności detalicznych
Cena Profit24: 19,41 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie
Cena Profit24: 60,65 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Dzieje europejskiej filozofii klasycznej
Cena Profit24: 84,53 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz
Cena Profit24: 238,57 zł Cena katalogowa: 279,00 zł
Zarys dziejów chirurgii polskiej z płytą cd
Cena Profit24: 189,25 zł Cena katalogowa: 229,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 29,40 zł Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena Profit24: 69,32 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena Profit24: 113,39 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 227,66 zł Cena katalogowa: 259,00 zł
Błaszczyk Magdalena
Cena Profit24: 18,25 zł Cena katalogowa: 22,90 zł
Cena Profit24: 41,46 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena Profit24: 53,74 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena Profit24: 262,82 zł Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena Profit24: 289,19 zł Cena katalogowa: 329,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 298,43 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena Profit24: 92,06 zł Cena katalogowa: 99,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu naukowego

5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Cena Profit24: 360,34 zł Cena katalogowa: 419,00 zł
Strategiczna logika firm rodzinnych
Cena Profit24: 69,32 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Podstawy terapii traumy Wyd. 2 rozszerzone zgodne z DSM-5
Cena Profit24: 70,14 zł Cena katalogowa: 89,99 zł

Nowości działu językowego

Older but Better, but Older
de Maigret Caroline
Cena Profit24: 67,06 zł Cena katalogowa: 75,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.