Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Sprawozdania finansowe za 2015 r.

Sprawozdania finansowe za 2015 r.

Język: polski
Rok wydania: 2015
Wydanie: 1
ISBN: 9788325579807
Seria wydawnicza: BECK INFO BIZNES
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Liczba stron: 462
Dostępność:24h
129.74 PLN Cena Profit24: 129,74 zł
Cena katalogowa: 159,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa  z 23.7.2015 r.   o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). W jej wyniku:

 • transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres 1.1.2016-31.12.2016 r.),
 • do art. 4 dodano ust. 1a i 1b, przez co uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu oraz zasadę istotności,
 • w art. 3 w ust. 1 dodany został pkt 37d, którym zdefiniowano pojęcie zaangażowania w kapitale,
 • zmieniono art. 44b ust. 10 RachU i przyjęto zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy jest zależny przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 • do artykułu 57 dodano ust. 3 (gdzie zdefiniowano warunki nie obejmowania konsolidacją jednostek zależnych),
 • zmieniono pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych (np. definicja znaczącego wpływu, definicja jednostki dominującej, definicja jednostek powiązanych).

W zakresie konsolidacji zmiany w ustawie o rachunkowości  dostosowują prawo bilansowe do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.6.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.

2. Nowelizacja Krajowych Standardów Rachunkowości
Warto też pamiętać o nowelizacjach Krajowych Standardów Rachunkowości

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 4.3.2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR Nr 6. Nowelizacja standardu ma na celu dostosowanie treści standardu do zmienionych zapisów MSR Nr 19. Znowelizowany KSR Nr 6 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania. KSR Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" ukazał się w Dz. Urz. Ministra Finansów z 7.4.2014 r. poz. 12.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja". Standard został opublikowany w Dz.Urz. Ministra Finansów z 22.1.2015 r. poz. 6. Znowelizowany KSR Nr 7 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

3. Zmiany w zasadach badania sprawozdań finansowych

W dniu 1.4.2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zatwierdzając odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zatwierdziła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB):

 • Międzynarodowe Standardy Badania,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych,
 • a także Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 31.12.2016 r. a 31.12.2017 r., zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do 1.1.2016 r., a pozostałe podmioty do 1.1.2017 r.
Przewidziano również możliwość dobrowolnego, wcześniejszego stosowania nowych standardów przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Ponadto ukazała się uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10.2.2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

4. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej
Zmiany w klasyfikacji budżetowej mają wpływ na sporządzenie rachunku zysków i strat (poprzez odpowiednie powiązania z paragrafami klasyfikacji budżetowej).

5. Kontrowersje w sporządzaniu sprawozdań finansowych
W zakresie sporządzania sprawozdań pojawia się wiele wątpliwości. Większość z nich dotyczy księgowania na przełomie lat budżetowych. Zebraliśmy je w formie 20 odpowiedzi na pytania.

Ponadto Wydawnictwo wystąpiło do Ministra Finansów o interpretację „w jakiej formie należy inwentaryzować drogi i jak często". Odpowiedź publikujemy w tym wydaniu książki.   

6. Czym różni się to wydanie książki od poprzedniego
To już 7 wydanie książki „Sprawozdania finansowe w jednostkach finansów publicznych".

Aktualne wydanie książki jest zaktualizowane na bazie powyżej opisanych zmian oraz poszerzone w porównaniu z pozycją dotyczącą zamknięcia 2014 r. o dodatkowe odpowiedzi na pytania dotyczące księgowania na przełomie lat budżetowych oraz odpisów aktualizujących.

7. Zakres publikacji
W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 • zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 • podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 • przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • korygowania błędnych zapisów księgowych;
 • księgowania na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
 • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • różnice kursowe,
 • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • dokonywanie odpisów aktualizujących,
 • środki  pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
 • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
 • ustalania wyniku finansowego budżetu JST
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 30 schematów księgowań
 • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • arkusze konsolidacyjne
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 r.,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2015 r.,
 • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami
 • zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. i jego zatwierdzeniu

Spis treści dodatkowych odpowiedzi na pytania:

 • Zaksięgowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koniec roku
 • Ewidencja rozliczenia dotacji
 • Księgowanie faktur z przełomu roku budżetowego
 • Zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym w jednostce budżetowej
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za media na koniec roku
 • Ewidencja zwrotu dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego
 • Koszty na przełomie roku w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
 • Faktura prognoza za gaz
 • Faktura prognoza za energię
 • Ewidencja zwrotu kwoty pozostającej na rachunku dochodów własnych z poprzedniego roku budżetowego
 • Ewidencja faktury korekta za szkolenie - zwrot nadpłaty w następnym roku obrotowym
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za przełomie roku
 • Moment ujęcia faktury w księgach rachunkowych
 • Ewidencja faktur zakupu, korekty oraz kompensaty w jednostkach budżetowych
 • Działalność szkoleniowa prowadzona w ramach rachunku wydzielonego
 • Przypisy należności z tytułu rachunków wystawianych na przełomie lat budżetowych
 • Rachunek kontrahenta zagranicznego - data wystawienia faktury różni się od daty wykonania usługi
 • Księgowania na przełomie lat - zwrot wydatków za przekroczenie limitów telefonów
 • Koszty na przełomie lat budżetowych - usługi telekomunikacyjne
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za media na koniec roku
 • Faktury na przełomie roku budżetowego

 

Inni klienci kupili również:

Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów
Cena Profit24: 37,80 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
Cena Profit24: 41,09 zł Cena katalogowa: 47,25 zł
Gomułka
Lipiński Piotr
Cena Profit24: 26,19 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Cena Profit24: 2,76 zł Cena katalogowa: 3,90 zł
Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich
Cena Profit24: 23,29 zł Cena katalogowa: 31,50 zł
Ochrona prawna oznaczeń geograficznych
Cena Profit24: 48,00 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Prawodawstwo polskie względem Żydów
Cena Profit24: 15,77 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
Cena Profit24: 70,73 zł Cena katalogowa: 71,40 zł
Podręczny kodeks pracy 2010
Cena Profit24: 11,47 zł Cena katalogowa: 17,00 zł
Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzenia w samorządzie
Cena Profit24: 32,53 zł Cena katalogowa: 47,25 zł
Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/01
Cena Profit24: 23,86 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
Profilowanie kryminalne
Konieczny Jerzy
Cena Profit24: 80,58 zł Cena katalogowa: 105,00 zł
Funkcje procesu karnego
Wiliński Paweł
Cena Profit24: 98,50 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Cena Profit24: 36,40 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie
Cena Profit24: 45,54 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Cena Profit24: 267,66 zł Cena katalogowa: 304,50 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 25,11 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena Profit24: 14,17 zł Cena katalogowa: 17,90 zł
Cena Profit24: 17,50 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena Profit24: 11,96 zł Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena Profit24: 42,43 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena Profit24: 36,33 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena Profit24: 17,00 zł Cena katalogowa: 21,00 zł
Wróblewska Małgorzata
Cena Profit24: 35,96 zł Cena katalogowa: 50,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Vision 3 Workbook + e-Workbook + Vocabulary Trainer
Cena Profit24: 49,72 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Headway 5E Intermediate B SB + online practice
Cena Profit24: 41,80 zł Cena katalogowa: 47,60 zł
Metropolis
Kerr Philip
Cena Profit24: 30,83 zł Cena katalogowa: 34,00 zł

Nowości działu ogólnego

Wyrok
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 25,04 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Przyjaciele Ten o najlepszym serialu na świecie
Cena Profit24: 27,29 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2020 Matematyka Repetytorium
Cena Profit24: 26,64 zł Cena katalogowa: 31,70 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.