Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381581608
Seria wydawnicza: SEKTOR PUBLICZNY W PRAKTYCE
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 420
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
139.76 PLN Cena Profit24: 139,76 zł
Cena katalogowa: 159,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych:

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H. Beck, m.in.:

I. W zakresie informacji dodatkowej:

 1. czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
 2. czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013;
 3. czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód;
 4. czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne;
 5. czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej „Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym" należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę;
 6. czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym;
 7. czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym;

II. W zakresie rachunku zysków i strat:

 1. w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
 2. czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat;
 3. czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych;
 4. czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych  aktywów trwałych w jednostkach budżetowych" należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 „Fundusz jednostki", a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne";

III. W zakresie bilansu:

 1. czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych", należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 1. „Należności z tytułu dostaw i usług" czy też w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 4. „Pozostałe należności";
 2. czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie;
 3. czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;

IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu:

 1. czy przeksięgowanie z konta  228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"  na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. „Zrealizowane płatności ze środków europejskich" zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;

V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:

 1. czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST;
 2. czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
 3. pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 „Wynik finansowy" na konto 800 „Fundusz jednostki".

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad: 

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 • wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 • przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
 • korygowania błędnych zapisów księgowych;
 • księgowania na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
  • różnice kursowe,
  • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
  • dokonywanie odpisów aktualizujących,
  • środki  pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
 • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
 • ustalania wyniku finansowego budżetu JST
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

 

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 30 schematów księgowań
 • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • arkusze konsolidacyjne
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.,
 • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami
 • zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu

Inni klienci kupili również:

Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej
Cena Profit24: 36,40 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku. Komentarz praktyczny - część I
Cena Profit24: 153,51 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Wprowadzenie do nauk prawnych
Gromski Włodzimierz
Cena Profit24: 48,68 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2017
Cena Profit24: 46,77 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Obywatel spotyka państwo
Sztandar-Sztanderska Karolina
Cena Profit24: 22,42 zł Cena katalogowa: 31,50 zł
SPA Tom 7 Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego
Cena Profit24: 341,18 zł Cena katalogowa: 399,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje
Cena Profit24: 138,21 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Cena Profit24: 212,48 zł Cena katalogowa: 269,00 zł
Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach
Cena Profit24: 110,29 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi
Cena Profit24: 174,38 zł Cena katalogowa: 178,50 zł
Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty
Cena Profit24: 60,38 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Ogólne postępowanie administracyjne
Cena Profit24: 58,99 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Cena Profit24: 124,48 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Grześkowiak-Stojek Dorota
Cena Profit24: 238,57 zł Cena katalogowa: 279,00 zł
Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Analiza prawnoporównawcza. Organisation und Funktionsweise der Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland. Rechtsvergleichende Analyse
Cena Profit24: 174,92 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej
Cena Profit24: 113,39 zł Cena katalogowa: 129,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 130,09 zł Cena katalogowa: 148,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 103,44 zł Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena Profit24: 42,45 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena Profit24: 174,92 zł Cena katalogowa: 199,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Vision 3 Workbook + e-Workbook + Vocabulary Trainer
Cena Profit24: 49,78 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Headway 5E Intermediate B SB + online practice
Cena Profit24: 41,84 zł Cena katalogowa: 47,60 zł
Career Paths Dental Hygienist Student's Book + DigiBook
Cena Profit24: 54,94 zł Cena katalogowa: 62,50 zł

Nowości działu ogólnego

Pucio umie opowiadać
Galewska-Kustra Marta
Cena Profit24: 26,01 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Wyrok
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 25,12 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Jagodowa miłość Tom 3 Zacznijmy jeszcze raz
Cena Profit24: 24,82 zł Cena katalogowa: 36,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.