Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788365611802
Wydawnictwo: Presscom
Seria wydawnicza: Biblioteka Przetargi Publiczne
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: A5
Liczba stron: 373
Miasto: Wrocław
Stan prawny na: 2018-09-03
Dostępność:Od ręki
131.57 PLN Cena Profit24: 131,57 zł
Cena katalogowa: 148,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,95 zł

Na jakich zasadach powinna się odbywać komunikacja pomiędzy stronami w postępowaniu? Jakie czynniki wpływają na odrzucenie złożonej oferty? Kiedy wykonawca może skorzystać ze środków ochrony prawnej?


Jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy.

 

W książce zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:

 

  • warunków udziału w postępowaniu,
  • trybów udzielania zamówienia,
  • wykluczenia wykonawcy z postępowania,
  • miejsca oraz terminów składania i otwarcia ofert,
  • kryteriów oceny ofert,
  • zasad unieważnienia postępowania.


Ponadto omówiono zasady zawierania umów, środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także reguły wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kontekście prowadzenia postępowania i udziału w nim. Do przewodnika dołączona została płyta CD, na której znajdują się wzory dokumentów przydatne dla zamawiających i wykonawców.

 

Mateusz Saczywko – prawnik z wieloletnim doświadczeniem, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z zamówieniami publicznymi związany od ponad 10 lat. Ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 

Spis treści
Spis skrótów


Rozdział 1. Zamówienia publiczne – podstawowe informacje


Rozdział 2. Ogłoszenie postępowania – najważniejsze pojęcia

 

2.1. Ogłoszenie a siwz
2.2. Opis przedmiotu zamówienia
2.3. Termin wykonania zamówienia
2.4. Warunki udziału w postępowaniu

2.4.1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2.4.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
2.4.3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

2.5. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
2.6. Żądane oświadczenia lub dokumenty

2.6.1. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
2.6.2. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
2.6.3. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

2.7. Wadium
2.8. Termin związania ofertą
2.9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
2.10. Kryteria oceny ofert
2.11. Oferty częściowe
2.12. Wymagania zamawiającego odnośnie do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
2.13. Podwykonawstwo
2.14. Czy w postępowaniu można polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów?
2.15. Ubieganie się wspólnie z innymi wykonawcami o udzielenie zamówienia

 

Rozdział 3. Czym różnią się od siebie tryby udzielania zamówienia

 

3.1. Przetarg nieograniczony
3.2. Przetarg ograniczony
3.3. Negocjacje z ogłoszeniem
3.4. Dialog konkurencyjny
3.5. Negocjacje bez ogłoszenia
3.6. Zamówienie z wolnej ręki
3.7. Zapytanie o cenę
3.8. Partnerstwo innowacyjne
3.9. Licytacja elektroniczna
3.10. Konkurs
3.11. Zamówienie na usługi społeczne

 

Rozdział 4. Prowadzenie postępowania

 

4.1. Kontakt między stronami postępowania
4.2. Jak wyjaśniać treści siwz i innych dokumentów?

 

Rozdział 5. Jak przygotować ofertę?

 

Rozdział 6. Otwarcie ofert

 

Rozdział 7. Wezwania kierowane do wykonawcy

 

7.1. Poprawa ceny i wezwania dotyczące ceny

7.1.1. Oczywiste omyłki pisarskie
7.1.2. Oczywiste omyłki rachunkowe
7.1.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
7.1.4. Kwestia rażąco niskiej ceny

7.2. Wezwania do wyjaśnień w zakresie złożonej oferty
7.3. Wezwanie do złożenia dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
7.4. Wezwania do uzupełnień i wyjaśnień

 

Rozdział 8. Odrzucenie oferty

 

8.1. Oferta jest niezgodna z ustawą
8.2. Treść oferty nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
8.3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk
8.4. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
8.5. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
8.6. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
8.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
8.8. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
8.9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8.10. Oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego
8.11. Przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 uzk, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
8.12. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

Rozdział 9. Wybór oferty

 

9.1. Formalności po wyborze oferty
9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
9.3. Istotne postanowienia umowy a wzór umowy

 

Rozdział 10. Przesłanki unieważnienia postępowania

 

10.1. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp
10.2. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp
10.3. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 3 pzp
10.4. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp
10.5. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 5 pzp
10.6. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp
10.7. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp
10.8. Przesłanki unieważnienia postępowania zawarte w art. 93 ust. 1a i 1b pzp
10.9. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1d pzp

 

Rozdział 11. Zawarcie umowy


Rozdział 12. Środki ochrony prawnej

 

12.1. Poinformowanie zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami ustawy
12.2. Odwołanie
12.3. Skarga do sądu


Rozdział 13. Postępowania do kwoty 30 000 euro


Rozdział 14. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych


Rozdział 15. Słownik pojęć


Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo

Inni klienci kupili również:

Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok
Cena Profit24: 70,23 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy
Cena Profit24: 45,81 zł Cena katalogowa: 58,00 zł
Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
Cena Profit24: 110,00 zł Cena katalogowa: 110,00 zł
Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej
Cena Profit24: 54,06 zł Cena katalogowa: 70,00 zł
Vat w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 129,47 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 98,16 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
System finansowania podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy
Cena Profit24: 46,23 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej
Cena Profit24: 63,33 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
Cena Profit24: 113,79 zł Cena katalogowa: 128,00 zł
Infrastruktura techniczna szpitala
Cena Profit24: 45,11 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce
Cena Profit24: 29,34 zł Cena katalogowa: 38,00 zł
Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego
Cena Profit24: 55,61 zł Cena katalogowa: 72,00 zł
Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 57,95 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Umowy w jednostkach sektora finansów publicznych - wzory oraz ewidencja księgowa + CD
Cena Profit24: 51,59 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Nowe przepisy dla instytucji kultury
Cena Profit24: 114,68 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Podstawy finansów i prawa finansowego
Cena Profit24: 56,05 zł Cena katalogowa: 79,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 70,23 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena Profit24: 113,80 zł Cena katalogowa: 128,01 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Franz Kafka. Przemiana i inne opowiadania/Die Verwandlung und andere Erzählungen. Adaptacja klasyki z ćwiczeniami
Cena Profit24: 22,14 zł Cena katalogowa: 24,90 zł
Angielski dla ciebie podróże i wakacje
Cena Profit24: 36,86 zł Cena katalogowa: 44,00 zł
Pendrive - Wielki Multimedialny słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki
Cena Profit24: 143,08 zł Cena katalogowa: 199,00 zł

Nowości działu ogólnego

Srebrna Zatoka
Moyes Jojo
Cena Profit24: 28,81 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Morderczyni
Denzil Sarah A.
Cena Profit24: 27,29 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Obsesja zbrodni
McNamara Michelle
Cena Profit24: 26,23 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.